Jak dodać logo firmy do faktury?

Aby rozpocząć korzys­tanie z pro­gra­mu Active.invoice, wpisz w przeglą­darce inter­ne­towej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzu­pełnij dane logowa­nia (2), czyli nazwę użytkown­i­ka i hasło dostępowe, a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

Pro­gram Active.invoice umożli­wia umieszcze­nie logo Two­jej firmy na wys­taw­ianych przez Ciebie doku­men­tach. Aby je dodać, po zal­o­gowa­niu do pro­gra­mu, prze­jdź w górnym menu do zakład­ki Kon­fig­u­rac­ja (1) i wybierz opcję Logo Firmy (2).

Kliknij przy­cisk Przeglą­daj (1) i wybierz plik graficzny z dysku. Po jego wybra­niu, kliknij przy­cisk Zapisz (2).

Wybrane logo będzie automaty­cznie dodawane do wys­taw­ianych przez Ciebie doku­men­tów. Pamię­taj, że:

  • obrazek powinien być w for­ma­cie pliku .jpg, .gif lub .png;
  • maksy­mal­ny rozmi­ar pliku to 50kB;
  • maksy­mal­ny rozmi­ar obraz­ka to 200x120 px.
Table of Contents