Dodatki

Przejdź do interesującej Cię części artykułu:

Menadżer obrazków

Co to jest Menadżer obrazków i do czego służy?

Menadżer obrazków jest to mod­uł za pomocą którego, jesteśmy w stanie wgry­wać nowe pli­ki graficzne na ser­w­er.

Jak moż­na wgrać nowe pli­ki graficzne?

W celu doda­nia nowego obraz­ka do zasobów ser­wisu, należy z głównego menu kliknąć w Dodat­ki, po czym w link Menadżer obrazków. Prze­chodz­imy do zakład­ki Dodawanie plików, klikamy w przy­cisk przeglą­daj, a następ­nie wybier­amy pli­ki, które zostaną wgrane na ser­w­er.

Moż­na jed­nocześnie zaz­naczyć wiele plików poprzez naciśnię­cie i przytrzy­manie klaw­isza Ctrl oraz kole­jne zaz­naczanie plików. Po wybra­niu wszys­t­kich plików, należy zwol­nić klaw­isz Ctrl i kliknąć w przy­cisk Otwórz.

UWAGA! Aby wgry­wanie plików za pomocą menadżera było możli­we, należy posi­adać najnowszą wer­sję flash play­era oraz mieć włąc­zoną w przeglą­darce obsługę JavaScript.

Jak moż­na usunąć ist­niejące już pli­ki?

Aby usunąć wybrane pli­ki należy sko­rzys­tać z ikon­ki kosz zna­j­du­jącej się pod wybraną ilus­tracją.

Jak moż­na stworzyć nowy kat­a­log?

Nowy kat­a­log tworzymy poprzez opcję, dostęp­ną w górnej częś­ci Menadżera Obrazków, Utwórz nowy kat­a­log. W polu edy­cji wpisu­je­my nazwę kat­a­logu, a następ­nie klikamy utwórz.

Jak moż­na usunąć cały kat­a­log?

Kat­a­log usuwamy w ana­log­iczny sposób, jak w przy­pad­ku usuwa­nia plików. Klikamy na ikonę kosza zna­j­du­jącą się pod wybranym kat­a­lo­giem.

wróć do listy tem­atów


Menadżer plików

Co to jest Menadżer plików i do czego służy?

Jest to mod­uł do zarządza­nia plika­mi uży­wany­mi na stron­ie. Za jego pośred­nictwem użytkown­ik jest w stanie dodawać oraz usuwać pli­ki zna­j­du­jące się na ser­w­erze.

Jak moż­na wgrać nowe pli­ki?

W celu doda­nia nowego pliku do zasobów ser­wisu, należy wejść do menu Dodat­ki, Menadżer plików. Następ­nie wybier­amy kat­a­log, do którego wgramy nowe zdję­cia, klika­jąc na jego nazwę lub tworzymy nowy wpisu­jąc nazwę kat­a­logu w polu Utwórz nowy kat­a­log następ­nie klika­jąc Ok (musimy jeszcze wejść do nowo utwor­zonego kat­a­logu). Po wybra­niu kat­a­logu, w którym mają znaleźć się nasze zdję­cia prze­chodz­imy do zakład­ki Dodawanie plików, klikamy w przy­cisk przeglą­daj, a następ­nie wybier­amy pli­ki, które zostaną wgrane na ser­w­er.

Moż­na jed­nocześnie zaz­naczyć wiele plików poprzez naciśnię­cie i przytrzy­manie klaw­isza Ctrl oraz kole­jne zaz­naczanie plików. Po wybra­niu wszys­t­kich plików, należy zwol­nić klaw­isz Ctrl i kliknąć w przy­cisk Otwórz.

UWAGA! Aby wgry­wanie plików za pomocą menadżera było możli­we, należy posi­adać najnowszą wer­sję flash play­era oraz mieć włąc­zoną w przeglą­darce obsługę JavaScript.

Jak moż­na usunąć ist­niejące już pli­ki?

W celu usunię­cia pliku z zasobów ser­wisu należy wejść do Menadżera plików poprzez menu Dodat­ki do Menadżer plików. Odnaleźć plik, który chce­my usunąć, a następ­nie użyć przy­cisku kosz zna­j­du­jącego się po prawej stron­ie listy.

Jak moż­na stworzyć nowy kat­a­log?

W celu doda­nia nowego kat­a­logu w którym, będą zamieszczane nowe pli­ki, należy wejść poprzez menu Dodat­ki do Menadżera plików. Następ­nie prze­jść do kat­a­logu w którym, chce­my dodać nowy fold­er, klika­jąc w ikonkę tecz­ki.

Po wybra­niu miejs­ca docelowego wpisu­je­my nazwę nowego kat­a­logu w pole Utwórz nowy kat­a­log i klikamy w przy­cisk Ok.

Jak moż­na usunąć cały kat­a­log?

W celu usunię­cia całego kat­a­logu wraz z pod­kat­a­loga­mi i wszys­tki­mi plika­mi graficzny­mi zna­j­du­ją­cy­mi się w nich, należy wejść poprzez menu Dodat­ki do Menadżer plików. Następ­nie odnaleźć intere­su­ją­cy nas kat­a­log i kliknąć w ikonkę Usuń.

wróć do listy tem­atów


Foto Album (Galeria)

Co to jest Foto Album (Gale­ria) i do czego służy?

Mod­uł galerii jest to sys­tem pozwala­ją­cy na zarządzanie dużą liczbą zdjęć oraz ułatwia­ją­cy ich prezen­tację w sposób uporząd­kowany w ser­wisie WWW.

Tworze­nie nowego Foto Albu­mu (Galerii)

Dodanie nowej galerii odby­wa się bezpośred­nio ze strony Foto Albumy. Aby na nią prze­jść wybier­amy z menu zakład­kę Dodat­ki, a następ­nie Foto Albumy. Zostanie wyświ­et­lona strona z listą już dodanych galerii. Klikamy w przy­cisk Dodaj Album (rysunek poniżej), aby prze­jść do for­mu­la­rza doda­nia nowej galerii.

Następ­nie wpisu­je­my nazwę nowo twor­zonej galerii i klikamy w przy­cisk Zatwierdź. Zostaniemy przekierowani do for­mu­la­rza galerii, w którym może­my dodać zdję­cia.

Dodawanie zdjęć do Foto Albu­mu (Galerii)

Dodanie zdjęć do galerii odby­wa się poprzez for­mu­la­rz zarządza­nia Foto Albumem. Aby do niego trafić wybier­amy z menu Dodat­ki, następ­nie Foto albumy — zostanie wyświ­et­lona strona ze wszys­tki­mi gale­ri­a­mi. Następ­nie klikamy w nazwę intere­su­jącej nas galerii, aby prze­jść do for­mu­la­rza zarządza­nia zdję­ci­a­mi.

Klikamy w przy­cisk Dodaj zdję­cia, zostanie wyświ­et­lona lista zdjęć wgranych już do sys­te­mu.

Wybier­amy zdję­cia, które chce­my dodać do galerii klika­jąc w check­boxy zna­j­du­jące się z lewej strony, następ­nie klikamy w przy­cisk Zapisz, w celu potwierdzenia oper­acji.

Jeżeli chce­my dodać nowe zdję­cia do sys­te­mu, wybier­amy kat­a­log, do którego wgramy nowe zdję­cia, klika­jąc w jego nazwę lub tworzymy nowy wpisu­jąc nazwę kat­a­logu w for­mu­la­rz i klika­jąc Zapisz (musimy jeszcze wejść do nowo utwor­zonego kat­a­logu).

Po wybra­niu kat­a­logu, w którym, mają znaleźć się nasze zdję­cia, klikamy w przy­cisk Przeglą­daj. Następ­nie wybier­amy plik który, chce­my wgrać na stronę. Klikamy wyślij.

Usuwanie zdjęć z Foto Albu­mu (Galerii)

W celu usunię­cia wybranych zdjęć z galerii, należy wejść za pośred­nictwem menu pan­elu admin­is­tra­cyjnego CMS do zakład­ki Dodat­ki, a następ­nie Foto Albumy, wybrać galer­ię, której mody­fikac­ja ma zostać wyko­nana. W chwili wyświ­etle­nia się okna edy­cji, należy pod zdję­ci­a­mi, które docelowo mają zostać usunięte, kliknąć na ikonkę Usuń — kosz.

Wymi­ana zdjęć w Foto Albu­mie (Galerii)

Wymi­ana zdjęć w wybranej przez użytkown­i­ka galerii, odby­wa się w następu­ją­cy sposób. Należy wejść w okno edy­cji danej galerii Dodat­ki / Foto Albumy, następ­nie pod wybranym zdję­ciem kliknąć przy­cisk Zmień zdję­cie.

Wyświ­etli się nam for­mu­la­rz wyboru zdję­cia, z którego korzys­tal­iśmy przy okazji dodawa­nia zdjęć do galerii. Klikamy w ikonkę zmień zdję­cie, zna­j­du­jącą się w prawej kolum­nie na liś­cie zdjęć.

Wymi­ana minia­turek

Każ­da nowo stwor­zona gale­ria posi­a­da swo­ją miniaturkę, która będzie wyświ­et­lana jako ilus­trac­ja reprezen­ta­cyj­na dla danej galerii, po umieszcze­niu jej na stron­ie. Aktu­al­na miniatur­ka jest gen­erowana automaty­cznie pod­czas tworzenia listy plików graficznych należą­cych do danej galerii. W celu ewen­tu­al­nej wymi­any danego zdję­cia, należy prze­jść do edy­cji galerii, wybier­a­jąc z menu Dodatki, a następ­nie Foto Albumy i kliknąć w nazwę intere­su­jącej nas galerii. Zostanie wyświ­et­lony for­mu­la­rz zarządza­nia galer­ią. Klikamy w przy­cisk Zmień.

Następ­nie odna­j­du­je­my intere­su­jące nas zdję­cie i klikamy w przy­cisk Użyj miniatur­ki tego zdję­cia zna­j­du­ją­cy się w prawej kolum­nie listy zdjęć.

Dodatkowe opc­je

Dostęp­ne w oknie edy­cji Foto Albu­mu (Galerii)

 1. Prze­suń w lewo – prze­sunię­cie zdję­cia na poprzed­nią pozy­cję w hier­ar­chii zdjęć w galerii.
 2. Edy­tuj komen­tarz – komen­tarz tek­stowy defin­iowany dla każdego zdję­cia osob­no.
 3. Zmień zdję­cie – wymi­ana wybranego zdję­cia na inne.
 4. Zmień miniaturkę – wymi­ana miniatur­owej wer­sji zdję­cia (wymi­ana podglą­du).
 5. Prze­suń w pra­wo – prze­sunię­cie zdję­cia na następ­ną pozy­cję w hier­ar­chii zdjęć w galerii.
 6. Usuń – usunię­cie wybranego zdję­cia z listy edy­towanej galerii.

Osadze­nie Foto Albu­mu (Galerii) w treś­ci strony

W celu wstaw­ienia galerii w treś­ci strony, należy w miejs­cu docelowym pod­czas edy­cji [Menu: Treść / Strony /...] wstaw­ić odpowied­ni kod wybier­a­ją­cy, która gale­ria ma zostać wyświ­et­lona. Kod odpowiedzial­ny za wstaw­ie­nie wybranej galerii zna­j­du­je się w menu Dodat­ki, Foto Albumy w kolum­nie Albumy pod nazwą danej galerii.

Przykład­owy kod, który należy sko­pi­ować i umieś­cić w treś­ci strony:

{cms_module module='album' albums='2'}

Co to są kat­e­gorie w Foto Albu­mie (Galerii)?

Kat­e­gorie to sposób grupowa­nia gotowych albumów w grupy pow­iązane tem­aty­cznie. Zostały wprowad­zone, w celu ułatwienia zarządza­nia dużą liczbą galerii z poziomu admin­is­tra­cyjnego i późniejszego wyświ­et­la­nia galerii, z danej kat­e­gorii, na stronach wynikowych z danego foto albu­mu na stron­ie. Kat­e­go­ria może zaw­ier­ać wiele albumów, jak i album może należeć do wielu kat­e­gorii.

Jak dodać kat­e­gorię do Foto Albu­mu (Galerii)?

Aby dodać nową kat­e­gorię, należy wejść do menu Dodat­ki, a następ­nie Foto Albumy i wybrać zakład­kę Kat­e­gorie, następ­nie należy kliknąć w przy­cisk Dodaj kat­e­gorię. Zostanie wyświ­et­lony for­mu­la­rz doda­nia nowej kat­e­gorii (rys. poniżej). W pole Tytuł wpisu­je­my nazwę nowo twor­zonej pozy­cji, następ­nie klikamy Zapisz. Pole Komen­tarz jest opcjon­alne.

Jak dodać Album do wybranej kat­e­gorii?

W celu doda­nia Albu­mu do danej kat­e­gorii należy prze­jść do edy­cji danego Albu­mu za pomocą menu Dodat­ki, Foto Album, a następ­nie wejść do wybranej pozy­cji klika­jąc na jej nazwę. W chwili gdy zostanie wyświ­et­lone okno edy­cji danego Albu­mu, należy zaz­naczyć pola odpowiada­jące poszczegól­nym kat­e­go­ri­om na Liś­cie kat­e­gorii, do których ma należeć gale­ria.

Następ­nie należy zatwierdz­ić wprowad­zone zmi­any przy­ciskiem Zapisz. Gale­ria zostanie wyświ­et­lona na liś­cie foto albumów, w kat­e­go­ri­ach, do których została przyp­isana.

Jak wyświ­etlić na stron­ie Albumy tylko z jed­nej kat­e­gorii?

Jeżeli chce­my, aby na danej stron­ie zostały wyświ­et­lone foto albumy z danej kat­e­gorii, należy w treś­ci strony [Menu: Treść / Strony] wstaw­ić odpowied­ni kod. Kod ten jest dostęp­ny na liś­cie foto albumów [Menu: Dodat­ki / Foto Albumy] w zakład­ce Kat­e­gorie.

Jak wyświ­etlić na stron­ie Albumy z wybranych kat­e­gorii?

Ana­log­icznie do przykładu powyżej, należy umieś­cić w miejs­cu, w którym ma znaleźć się gale­ria, odpowied­ni kod defini­u­ją­cy, które Kat­e­gorie zostaną wyświ­et­lone. Różni­ca w tym przy­pad­ku pole­ga na wymie­nie­niu numerów ID wybranych kat­e­gorii w miejs­cu cat­e­gories=” ”. Zatem aby wstaw­ić kil­ka przykład­owych kat­e­gorii w wybranym miejs­cu strony, należy wejść do Dodat­ki, Foto Albumy, w zakład­kę Kat­e­gorie, wybrać te kat­e­gorie, które mają się wyświ­et­lać, a następ­nie zapisać ich numery ID podane w kolum­nie o tej nazwie.

Po zapisa­niu odpowied­nich iden­ty­fika­torów należy prze­jść do edy­cji danej strony i w miejs­cu, w którym mają się wyświ­etlić zdję­cia z danych kat­e­gorii, należy wstaw­ić kod:

{cms_module module=”album” categories=”1,2,3,4”}

Gdzie 1,2,3,4 to numery id wybrane wcześniej — kole­jne numery poda­je­my po przecinku.

Jak wyświ­etlić na stron­ie Albumy z wszys­t­kich kat­e­gorii?

Należy udać się do edy­cji strony, na której chce­my wyświ­etlić wszys­tkie albumy poprzez menu Treść, a następ­nie Strony. Następ­nie w treś­ci wstaw­ić kod:

{cms_module module=”album”}

Gen­erowanie nowych minia­turek

Zdję­cia z foto albumów wyświ­et­la­ją się na stron­ie w postaci minia­turek, po kliknię­ciu których otwier­ane jest zdję­cie w jego pełnym rozmi­arze. Jeśli chce­my zmienić rozmi­ar (wysokość) aktu­al­nych miniatur, postępu­je­my w następu­ją­cy sposób: uda­je­my się za pomocą menu do Dodat­ki, Foto Albumy i prze­chodz­imy do zakład­ki Opc­je. Następ­nie w polu Wysokość minia­turek (px) wpisu­je­my nową wartość (w pik­selach). Klikamy przy­cisk Zapisz.

Następ­nie prze­chodz­imy do zakład­ki Albumy i klikamy Generuj nowe miniatu­ry dla wszys­t­kich albumów. Zostaną wygen­erowane miniatur­ki dla zdjęć dodanych do wszys­t­kich albumów.

Jeśli chce­my wygen­erować nowe miniatu­ry tylko dla wybranego albu­mu, to w zakład­ce Albumy wybier­amy intere­su­ją­cy nas album klika­jąc jego nazwę. Po otwar­ciu strony zarządza­nia danym albumem, klikamy w link Generuj nowe miniatu­ry.

wróć do listy tem­atów


Kod śledzący

Kod śledzą­cy umożli­wia dodanie do strony kilku skryp­tów mon­i­toru­ją­cych ruch na stron­ie np. zewnętrzne liczni­ki odwiedzin lub kod Google Anal­i­tics. Dodane kody automaty­cznie będą się wstaw­iać na stronach Two­jego ser­wisu.

wróć do listy tem­atów


Kreator formularzy

Co to jest Kreator for­mu­la­rzy i do czego służy?

Kreator for­mu­la­rzy to mod­uł Active.WWW, umożli­wia­ją­cy tworze­nie stron WWW z zaawan­sowany­mi for­mu­la­rza­mi. Oso­ba odwiedza­ją­ca stronę WWW z for­mu­la­rzem może bezpośred­nio z niej skon­tak­tować się z właś­ci­cielem strony. Strony zaw­ier­a­jące for­mu­la­rz moż­na wyko­rzys­tać m.in. jako anki­etę, poprzez utworze­nie zestawu gotowych opcjon­al­nych odpowiedzi.

Tworze­nie nowego for­mu­la­rza

W celu doda­nia nowego for­mu­la­rza prze­chodz­imy do Kreato­ra for­mu­la­rzy poprzez menu Dodat­ki / Kreator for­mu­la­rzy. Na ekranie wyświ­etli się lista for­mu­la­rzy, taka jak na rysunku poniżej. Domyśl­nie Active.WWW posi­a­da jeden for­mu­la­rz pod­sta­wowy.

Aby dodać nowy for­mu­la­rz, klikamy na przy­cisk Dodaj nowy for­mu­la­rz.

Po przeład­owa­niu strony zobaczymy dwa pola do uzu­pełnienia Kod for­mu­la­rza oraz Klasa CSS dla tego for­mu­la­rza.

Domyśl­nie drugie pole jest uzu­pełnione wartoś­cią form­builder­form, która jest zale­cana do poprawnego wyświ­et­la­nia wyglą­du for­mu­la­rza. Istot­nym dla nas polem jest Kod for­mu­la­rza.

Wpisu­je­my do niego unikalną nazwę naszego for­mu­la­rza. Nazwa for­mu­la­rza nie może być pus­ta, ani zaw­ier­ać znaków innych niż cyfry, litery, _, -, ?, !, . i +.

Po uzu­pełnie­niu kodu for­mu­la­rza klikamy na przy­cisk Dodaj.

Po wprowadze­niu nowych pól lub zmi­an w ustawieniach/szablonach należy kliknąć na przy­cisk Zapisz lub Zapisz i kon­tynu­uj edy­cję, aby zmi­any zostały zak­tu­al­i­zowane na naszej stron­ie.

Jak umieś­cić for­mu­la­rz na stron­ie WWW?

Należy udać się do edy­cji strony, na której chce­my wyświ­etlić for­mu­la­rz poprzez menu Treść, a następ­nie Strony. Następ­nie w treś­ci wstaw­ić kod danego for­mu­la­rza, np.:

{cms_module module='FormBuilder' form='mojtest'}

W miejs­cu, w którym dodal­iśmy kod, na stronach wynikowych zostanie wyświ­et­lony for­mu­la­rz. Kod zna­jdziemy na liś­cie for­mu­la­rzy w menu Dodat­ki / Kreator for­mu­la­rzy.

Dodawanie nowego pola

Klikamy na przy­cisk Dodaj nowe pole.

Po przeład­owa­niu strony ukaże nam się poniższy for­mu­la­rz pola.

W tym momen­cie zobaczymy pole do wypełnienia i pole wyboru. Pier­wsze z nich to Nazwa pola. Owa nazwa będzie wyświ­et­lana na stron­ie obok rubry­ki do wypełnienia danego pola for­mu­la­rza. Drugie to Typ pola. Określamy w nim jaki typ powin­no mieć nasze pole.

Typy pól

Pole tek­stowego wprowadza­nia (Text Input)

Jest to najbardziej pop­u­larny typ pola, dzię­ki które­mu wprowadza­my tekst. Przykła­dem zaś tego typu pola jest np. Wprowadze­nie Nazwy firmy.

Pole tek­stowe (text area)

Pole służące do wpisa­nia więk­szej iloś­ci tek­stu. Przykład­owym zas­tosowaniem tego typu pola jest np. Treść wiado­moś­ci.

Checkbox/Grupa check­boxów

Pole wyboru Check­box pozwala na wprowadze­nie możli­woś­ci zaz­naczenia pola. Bard­zo dobrym przykła­dem jest uży­cie tego typu pola dla Wyraża­nia zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdzie oso­ba wypeł­ni­a­ją­ca for­mu­la­rz może go zaz­naczyć lub nie. Aby określić dokładne wartoś­ci zaz­nac­zonych pól typu Check­box należy postępować wg. poniższych instrukcji.

 • Wal­i­dac­ja pola
  Wybór wartoś­ci ogranicza się tylko do Bez wal­i­dacji i Musi zostać zaz­nac­zone. W przy­pad­ku wybra­nia Musi zostać zaz­nac­zone for­mu­la­rz nie zostanie wysłany, dopó­ki pole nie zostanie zaz­nac­zone.
 • Etyki­eta check­boxa
  Jest to tekst, który pojawi się zaraz obok pola.
 • Wartość gdy zaz­nac­zono i Wartość gdy nie zaz­nac­zono
  W tych polach wpisu­je­my wartoś­ci, które będą widoczne tylko dla nas, np. Tak i Nie. Gdy użytkown­ik zaz­naczy pole check­boxu, w e‑mailu, który do nas przyjdzie, zobaczymy wyraz Tak przy nazwie pola.
 • Zaz­nac­zony domyśl­nie?
  Dzię­ki tej funkcjon­al­noś­ci może­my określić czy pole jest domyśl­nie zaz­nac­zone, czy też nie.

Poniżej zna­j­du­ję się przykład uzu­pełnionych danych dla pola Check­box.

Gru­pa radiobut­tonów

Gru­pa radiobut­tonów to wybór jed­nej z kilku wartoś­ci. Oso­ba wypeł­ni­a­ją­ca for­mu­la­rz może wybrać tylko jeden poziom z trzech. Gru­pa radiobut­tonów również posi­a­da dodatkowe pola, a niek­tóre z nich trze­ba uzu­pełnić.

 • Szczegóły grupy radiobut­tonów
  Etyki­eta radiobut­tona odpowia­da za tekst, który zostanie wyświ­et­lony obok punk­tu, który będzie możli­wy do zaz­naczenia. Wartość gdy zaz­nac­zono mówi nam o tym, jaki tekst zostanie wysłany na adres e‑mail po wybra­niu tej opcji. Przykład­owo, gdy w obu przy­pad­kach wpisze­my Zaawan­sowany, a Nazwą pola będzie Poziom, otrzy­mamy w e‑mailu wiado­mość doty­czącą tego pola i będzie brzmi­ała: Poziom: Zaawan­sowany.
 • Ska­sować
  W dowol­nej chwili może­my ska­sować daną opcję zaz­nacza­jąc kwadracik obok niej i klika­jąc na przy­cisk Ska­suj zaz­nac­zone opc­je.
 • Zaz­nac­zony domyśl­nie?
  Dzię­ki tej funkcjon­al­noś­ci może­my określić czy opc­ja jest domyśl­nie zaz­nac­zona, czy też nie.

Poniżej zna­j­du­ję się przykład uzu­pełnionych danych dla pola Gru­pa radiobut­tonów.

*Wyślij wyni­ki pod email(e)

Uzu­pełnie­nie danych tego pola jest bard­zo ważne, gdyż od niego zależy czy wiado­mość przyjdzie na naszą skrzynkę e‑mail. Przykład­owa kon­fig­u­rac­ja zakład­ki głównej wyglą­da następu­ją­co.

 • Nazwa pola
  Dowol­ny ciąg znaków określa­ją­cy nazwę pola, lecz niema­ją­cy wpły­wu na dzi­ałanie for­mu­la­rza, gdyż całe pole z adresem e‑mail jest ukryte.
 • Tem­at wiado­moś­ci
  Kiedy for­mu­la­rz zostanie wysłany z naszej strony tem­atem wiado­moś­ci będzie właśnie tekst, który zostanie wpisany w tym polu.
 • Pole “Od” dla e‑maila
  Jest to pole wspo­ma­ga­jące określe­nie, z którego for­mu­la­rza została wysłana wiado­mość, jeśli posi­adamy na stron­ie więcej niż jeden for­mu­la­rz.
 • “Adres od” dla e‑maila
  Wyma­ganą wartoś­cią tego pola jest poprawny adres e‑mail, z którego to nie­jako wiado­mość zosta­je wysłana. Jeśli nie wiemy jaki adres wpisać sugeru­je­my aby ustaw­ić adres admin@cms.nazwa.pl. Jeśli nie wpisze­my poprawnego adresu, może się okazać, iż wiado­mość z for­mu­la­rza nie zostanie dostar­c­zona.
 • Docelowy adres e‑mail
  W tym polu może­my dodać adres lub adresy e‑mail, do których wiado­moś­ci wysłane z naszego for­mu­la­rza powin­ny trafić. Pole wyma­ga poprawnego for­matu adresu e‑mail, np. jankowalski@nazwa.pl

Aby dodać kole­jne adresy, należy kliknąć na przy­cisk Dodaj kole­jny adres. Po przy­ciśnię­ciu zobaczymy kole­jne dodatkowe miejsce na wpisanie drugiego e‑maila.

Może­my również ska­sować dodane pola. Aby to zro­bić zaz­nacza­my kwadracik obok danego pola oraz klikamy na przy­cisk Ska­suj zaz­nac­zone adresy.

Po uzu­pełnie­niu powyższych danych klikamy na zakład­kę Ustaw­ienia zaawan­sowane. W tym momen­cie może­my dokład­nie określić for­mę e‑maila, który do nas przyjdzie. Najprost­szym sposobem wygen­erowa­nia wiado­moś­ci jest kliknię­cie na przy­cisk Stwórz przykład­owy szablon. Jeśli wcześniej dodal­iśmy do naszego for­mu­la­rza jakieś pola to po kliknię­ciu w ów przy­cisk powin­niśmy zobaczyć wygen­erowany szablon podob­ny do poniższego.

Może­my również stworzyć szablon HTML klika­jąc na przy­cisk Stwórz przykład­owy szablon HTML. Efek­tem będzie utwor­zony szablon wraz ze znacznika­mi kodu HTML, jed­nak zale­camy uży­cie zwykłego szablonu.

Oba typy szablonów może­my dowol­nie edy­tować wedle naszych potrzeb. Ważnym aspek­tem szablonów jest ich aktu­al­iza­c­ja po doda­niu kole­jnych pól for­mu­la­rza. Gdy dodamy np. Pole wprowadza­nia tek­stu o nazwie Tele­fon to poniżej naszego szablonu zobaczymy Zmi­enne dla naszego szablonu. Kopi­u­je­my tekst z kol­umn Pole reprezen­towane oraz Zmi­en­na i wkle­jamy do naszego szablonu.

Po wprowad­zonych zmi­anach klikamy na przy­cisk Aktu­al­izuj.

Początek pola/Koniec pola

Są to odpowied­ni­ki znaczników <field­set> i </fieldset> które nie są wyma­gane do poprawnego dzi­ała­nia for­mu­la­rza, lecz przy­datne w celu rozdzie­le­nia pól for­mu­la­rza na więcej częś­ci. Do każdego początku pola może­my określić następu­jące opc­je.

 • Leg­en­da
  Jest to nagłówek Początku pola, który w przy­pad­ku wypełnienia będzie wyświ­et­lany.

Kon­trol­ka wyboru cza­su

Jest to pole, za pomocą, którego jesteśmy w stanie wybrać konkret­ną godz­inę.

 • Uży­waj zegara 24-godzin­nego
  Po zaz­nacze­niu zegar z 12-godzin­nego zmieni się w 24-godzin­ny.

Kon­trol­ka wyboru daty

Dzi­ała podob­nie jak kon­tro­la wyboru cza­su, lecz tutaj może­my wybrać datę z zakre­su, który określimy w dodatkowych opc­jach.

Lista rozwi­jal­na

Jest to lista pozy­cji, którą może­my wyko­rzys­tać np. Do pyta­nia z odpowiedzi­a­mi Tak i Nie.

 • Tekst dla opcji “Wybierz jeden”
  Jest wskazówką dla użytkown­i­ka nad odpowiedzi­a­mi Tak i Nie, której nie będziemy mogli wybrać, lecz będzie wyświ­et­lana jako pier­wsza widocz­na np. Wybierz odpowiedź
 • Opc­je listy rozwi­jal­nej
  W/w odpowiedzi Tak i Nie wpisu­je­my właśnie w tej częś­ci. Oczy­wiś­cie może­my wpisać całkiem inne wari­anty odpowiedzi. Nazwa opcji to nazwa, która będzie widocz­na dla użytkown­i­ka, a Wysyłana wartość to wartość, która zostanie wysłana do nas na adres e‑mail. Jeśli chce­my dodać kole­jne opc­je klikamy na przy­cisk Dodaj więcej opcji i odpowied­nio uzu­peł­ni­amy pola. Jeśli się pomylil­iśmy lub z innych względów chce­my ska­sować opcję, zaz­nacza­my kwadracik obok danej opcji i klikamy na przy­cisk Ska­suj zaz­nac­zone opc­je.

Lista wielokrot­nego wyboru

Jest to taka sama lista jak powyższa lista rozwi­jal­na z tą różnicą, że użytkown­ik ma możli­wość wyboru więk­szej iloś­ci opcji.

 • Lista linii do wyświ­etle­nia
  Stan­dar­d­owo w polu Lista rozwi­jal­na mogliśmy zobaczyć tylko jed­ną opcję. Wybier­a­jąc w tym polu więk­szą cyfrę niż jeden zobaczymy w for­mu­la­rzu widoczne 2 opc­je, a resz­ta będzie dostęp­na po przewinię­ciu listy w dół.

Mail od

Za pomocą tego pola może­my określić czy użytkown­ik dostanie kopie wysłanego przez siebie for­mu­la­rza czy też nie lub pole będzie speł­ni­ać rolę e‑maila użytkown­i­ka, która wypeł­nia for­mu­la­rz w celu dal­szej kore­spon­dencji.

W celu wysła­nia kopii powin­niśmy zaz­naczyć Wyma­gaj wypełnienia tego pola oraz wybrać jed­ną z opcji Wysłać użytkown­ikowi kopię wypełnionego for­mu­la­rza? np. Zawsze lub Wybór użytkown­i­ka. W przy­pad­ku wybra­nia Wybór użytkown­i­ka użytkown­ik będzie miał możli­wość zaz­naczenia odpowied­niego pola pod­czas wypeł­ni­a­nia for­mu­la­rza, jeśli je zaz­naczy to kopia for­mu­la­rza przyjdzie na wpisany w tym polu adres e‑mail.

Oso­ba wypeł­ni­a­ją­ca for­mu­la­rz (nagłówek “Od:” w wiado­moś­ci)

Gdy użytkown­ik strony uzu­pełni to pole w nagłówku e‑mail Od: zobaczymy tekst, który został wpisany właśnie w to pole.

Adres e‑mail oso­by wypeł­ni­a­jącej for­mu­la­rz

Jak sama nazwa wskazu­je pole będzie wyma­gało adresu e‑mail oso­by, która wypeł­nia for­mu­la­rz. Ów adres e‑mail będzie nam przy­dat­ny, abyśmy mogli odpowiedzieć na wysłanego do nas e‑maila.

Wgry­wanie pliku

Gdy dodamy to pole do naszego for­mu­la­rza, potenc­jal­ny odwiedza­ją­cy, będzie miał możli­wość załączenia pliku do swo­jej wiado­moś­ci. Może­my ograniczyć rozmi­ar pliku praw­idłowo uzu­peł­ni­a­jąc pole Maksy­mal­ny rozmi­ar pli­ki wygry­wanego (kilo­ba­j­ty) oraz zdefin­iować doz­wolone rozsz­erzenia plików w polu, które zna­j­du­je się poniżej. Aby wyświ­etlić wprowad­zone ograniczenia rozmi­aru i rozsz­erzeń pliku należy zaz­naczyć kwadracik pod­pisany Wyświ­et­lać doz­wolone rozsz­erzenia?.

Więk­szość z wymienionych typów pól ma te same opc­je takie jak:

 • Wyma­gane
  Pole opcjon­alne. Gdy je zaz­naczymy użytkown­ik będzie musi­ał zaz­naczyć jeden z podanych wari­antów, dla checkboxu/radiobuttona lub wpisać treść w pole tek­stowe, aby sfi­nal­i­zować wysłanie for­mu­la­rza.
 • Wal­i­dac­ja pola
  Do dys­pozy­cji mamy kil­ka wari­antów wal­i­dacji pola. Wybier­a­jąc np. Numeryczne, użytkown­ik wypeł­ni­a­ją­cy for­mu­la­rz, będzie zmus­zony wpisać w to pole tylko zna­ki numeryczne, w prze­ci­wnym wypad­ku for­mu­la­rz nie zostanie wysłany. Podob­na zasa­da dzi­ała­nia jest w przy­pad­ku innych pozy­cji z listy.
 • Dłu­gość maksy­mal­na
  W tym polu określamy maksy­mal­ną dłu­gość tek­stu, który użytkown­ik będzie mógł wpisać w pole. Wys­tępu­je w przy­pad­ku pola Pole tek­stowego wprowadza­nia

Każdy z wymienionych typów pól ma zaawan­sowane ustaw­ienia, w których może­my określić między inny­mi Alias pola, Klasa CSS dla tego pola oraz Javascript dla tego pola. Są to opcjon­alne dodat­ki, które nie wyma­ga­ją wypeł­ni­a­nia. W więk­szoś­ci także może­my ukryć etyki­etę pola zaz­nacza­jąc kwadracik obok Ukryj nazwę tego pola w widoku for­mu­la­rza.

Wysłanie for­mu­la­rza

Zakład­ka podzielona jest na frag­men­ty.

Pier­wszy z nich to Po wysła­niu for­mu­la­rza. Może­my w niej określić czy po wysła­niu for­mu­la­rz ma pokazy­wać się szablon wysyła­nia czy też przekierować na inną stronę. Wystar­czy wybrać Wyświ­etl szablon wysyła­nia, aby przekierować na ów szablon, lub Przekieruj do strony ser­wisu. W drugim przy­pad­ku należy dodatkowo wybrać stronę, na którą zostanie przekierowany użytkown­ik po wysła­niu for­mu­la­rza.

Dru­gi frag­ment jest bardziej rozbu­dowany. Może­my w nim dodać blokadę wysyła­nia wielu tych samych e‑maili poprzez kilkukrotne przy­ciśnię­cie przy­cisku Wyślij. Jest to bard­zo przy­datne narzędzie, jeśli nie chce­my dostawać kilku e‑maili od użytkown­i­ka, który kliknął dwa razy na przy­cisk Wyślij. Kole­jne dodatkowe pola doty­czą już samego for­mu­la­rza. Istot­nym dla nas polem jest Tekst przy­cisku wysła­nia for­mu­la­rza. Domyśl­nie uzu­pełniony jest tek­stem Wyślij for­mu­la­rz. Jest to przy­cisk, który użytkown­ik zobaczy na samym dole for­mu­la­rza.

Ustaw­ienia wyświ­et­la­nia

W tej zakład­ce zobaczymy dwa pola o nazwach Znak oznacza­ją­cy pole wyma­gane oraz Znak uży­wany jako sep­a­ra­tor w wynikach dają­cych więcej niż jed­ną wartość. Za pomocą pier­wszego z nich jesteśmy w stanie zdefin­iować jaki znak zostanie wyświ­et­lony obok nazwy pola, gdy jest ono wyma­gane. Dzię­ki temu użytkown­ik strony jest w stanie rozpoz­nać, które pola są wyma­gane, a które nie. Drugim polem jest Znak uży­wany jako sep­a­ra­tor. Najczęś­ciej wpisu­je­my tam zwykły przecinek.

Szablon for­mu­la­rza

Dzię­ki szablonom jesteśmy w stanie wywrzeć wpływ na widok for­mu­la­rza pod wzglę­dem kodu źródłowego, jak i wyglą­du. Do wyboru mamy 3 szablony. Szablon domyśl­ny, Szablony tabel­ki, tytuły po lewej, Szablony tabel­ki, tytuł na górze. Gdy już wybierze­my dany szablon poniżej ukaże się nam jego kod źródłowy, którego może­my zmieni­ać do woli.

Szablon wysła­nia

Po wysła­niu wiado­moś­ci użytkown­ik otrzy­ma komu­nikat o treś­ci Dzięku­je­my! Two­ja wiado­mość została wysłana!. Aby zmienić jego treść należy prze­jść do danego for­mu­la­rza i kliknąć na zakład­kę Szablon Wysła­nia.

Może­my stworzyć przykład­owy szablon HTML dla wiado­moś­ci klika­jąc na przy­cisk Stwórz przykład­owy szablon HTML lub wedle włas­nych upodobań napisać swój komu­nikat z możli­woś­cią uży­cia zmi­en­nych dla szablonu, które widz­imy poniżej w sekcji Zmi­enne dla szablonu. Po ukończe­niu prac klikamy na przy­cisk Zapisz lub Zapisz I kon­tynu­uj edy­cję.

wróć do listy tem­atów


Licznik odwiedzin

Licznik pokazu­je liczbę osób, które odwiedz­iły Twój ser­wis. Możesz zade­cy­dować jak częs­to mod­uł ma zliczać wejś­cie np. co określoną ilość cza­su lub raz dzi­en­nie. Możesz także ustaw­ić wartość początkową liczni­ka.

wróć do listy tem­atów


Przekierowanie 301

Możesz tutaj ustaw­ić przekierowanie 301 dla poszczegól­nych stron swo­jego ser­wisu. Dla przykładu, jeśli jakaś z pod­stron ser­wisu została wysoko zin­dek­sowana, a zde­cy­du­jesz się zmienić jej nazwę (alias), to możesz tu ustaw­ić przekierowanie nowej nazwy na starą, tak aby dana pod­strona była dalej indek­sowana pod pier­wot­ną nazwą, zami­ast od początku pod nową.

W polu Adres wpisz stary alias strony (np. o‑mnie.html), zaś w polu Przepisy­wany na podaj nowy alias (np. o‑nas.html).

wróć do listy tem­atów


Mapa witryny XML

Mod­uł ten tworzy plik sitemap.xml z mapą, która odzwier­cied­la całą struk­turę ser­wisu WWW. Mapa w doku­men­cie XML jest bardziej przy­jaz­na wyszuki­warkom ułatwia­jąc robot­om przeszukanie i zin­dek­sowanie wszys­t­kich stron oraz pod­stron w ser­wisie.

wróć do listy tem­atów


Mapa witryny HTML

Mod­uł ten umożli­wia wyświ­etle­nie na stron­ie całej struk­tu­ry Two­jego ser­wisu WWW. Jest to możli­we poprzez wkle­je­nie na wybranej pod­stron­ie kodu {sitemap}

wróć do listy tem­atów


Sondy

Wyko­rzys­tu­jąc funkcjon­al­ność sondy możesz poz­nać opinię swoich użytkown­ików w istot­nych dla Ciebie kwes­t­i­ach. Inter­akc­ja z użytkown­ika­mi i sug­erowanie się opinią rynku poz­woli skuteczniej prowadz­ić akc­je hand­lowe i pro­mo­cyjne.

wróć do listy tem­atów


Wyszukiwarka

Wyszuki­war­ka pozwala osobom odwiedza­ją­cym Two­ją stronę w szy­b­ki sposób znaleźć intere­su­jące ich infor­ma­c­je bez koniecznoś­ci przeglą­da­nia całego ser­wisu. W pan­elu Active.WWW możesz sprawdz­ić jakie słowa były najczęś­ciej wyszuki­wane, możesz także ustal­ić jakie słowa nie będą zin­dek­sowane do wyszuki­wa­nia (np. wybrane zaim­ki czy spójni­ki).

Wyszuki­warkę możesz wstaw­ić w dowol­nym miejs­cu ser­wisu poprzez wkle­je­nie kodu {search}

wróć do listy tem­atów

Table of Contents