Active.WWW — czym jest i jak się zalogować?

Active.WWW to aplikac­ja, która pozwala na szy­bką i intu­icyjną mody­fikację zawartoś­ci Strony WWW zamówionej w ser­wisie nazwa.pl. Aplikac­ja nie wyma­ga zna­jo­moś­ci języków pro­gramowa­nia stron inter­ne­towych i dzię­ki niej możesz w każdej chwili samodziel­nie dokon­ać zmi­an na swo­jej Stron­ie WWW. Możli­wość korzys­ta­nia z aplikacji mają użytkown­i­cy posi­ada­ją­cy usługę Strona WWW w nazwa.pl.

Jak zalogować się do Active.WWW?

W celu zal­o­gowa­nia do aplikacji prze­jdź na stronę https://strona.nazwa.pl/ i podaj login i hasło (dane te zostały przesłane po zamówie­niu usłu­gi).

Jak ustawić nowe hasło do Active.WWW jeśli nie pamiętam obecnego hasła?

Jeśli nie pamię­tasz hasła do Active.WWW masz możli­wość ustaw­ienia nowego hasła z poziomu Pan­elu Klien­ta. W tym celu zaloguj się do Pan­elu Klien­ta na stron­ie https://nazwa.pl/panel/ (1), następ­nie wpisz swój Login i Hasło (2) i kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Będąc zal­o­gowanym w Pan­elu Klien­ta prze­jdź do zakład­ki Two­je dane (1)Zmi­ana haseł (2), odszukaj sekcję Active.WWW (3) i w odpowied­nich polach wpisz hasło do Pan­elu Klien­ta oraz dwukrot­nie nowe hasło do aplikacji Active.WWW. Potwierdź zmi­any klika­jąc przy­cisk ZATWIERDŹ (4).

Obsługa aplikacji Active.WWW

W aplikacji Active.WWW możesz zde­cy­dować, czy pod­czas mody­fikacji treś­ci Strony WWW chcesz posługi­wać się trybem prostym czy zaawan­sowanym.

Tryb prosty to tzw. edy­tor na podglądzie strony, za pomocą którego możesz wprowadzać zmi­any na Stron­ie WWW bezpośred­nio pod­czas jej przeglą­da­nia. Po zal­o­gowa­niu do Active.WWW, zna­jdziesz się automaty­cznie w try­bie prostym aplikacji, który umożli­wi Ci korzys­tanie z edy­to­ra.

Edy­tor na podglądzie strony pozwala na wprowadzanie mody­fikacji na Stron­ie WWW bezpośred­nio pod­czas jej przeglą­da­nia (będąc zal­o­gowanym do aplikacji Active.WWW ). Dzię­ki temu, dokony­wanie zmi­an jest proste i intu­icyjne, a wprowad­zone mody­fikac­je są od razu widoczne na stron­ie. Obszary i frag­men­ty tek­stów, które możesz edy­tować są oznac­zone ramką. Po najecha­niu myszką na dany ele­ment, obszar wewnątrz ram­ki zostanie podświ­et­lony. Aby zmienić treść, najedź na podświ­et­lony obszar i kliknij Edy­tuj. Po wprowadze­niu i zapisa­niu nowej treś­ci jest ona automaty­cznie pub­likowana pod adresem Two­jej Strony WWW. Za pomocą opcji Prze­jdź do edy­cji strony możesz również sprawnie przełączać strony do edy­cji.

Za pomocą try­bu zaawan­sowanego, możesz korzys­tać z rozbu­dowanej edy­cji Strony WWW (m.in. arkuszy stylów czy glob­al­nych bloków HTML).

Table of Contents