Twoje dane

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

Twoje dane

Zakład­ka Two­je dane zna­j­du­je się jako trze­cia, w kole­jnoś­ci od góry, pozy­c­ja w menu Pan­elu Klien­ta. Po kliknię­ciu w jej nazwę, rozwi­ja się wykaz zakładek dodatkowych zaw­ier­a­ją­cych dane podane w Pan­elu, a także pozostałe istotne ustaw­ienia.

 1. Zakład­ka zmi­ana danych – zaw­iera infor­ma­cję o przyp­isanym do Pan­elu Klien­ta numerze rachunku bankowego (1), na który należy dokony­wać wpłat za usłu­gi, a także dane: do fak­tu­ry, kon­tak­towe oraz do kore­spon­dencji (2).
  • kar­ta DANE IDENTYFIKACYJNE – zaw­iera dane, na jakie wys­taw­iana będzie fak­tu­ra; jeśli zmi­an­ie uległy dane adresowe, nazwa firmy, lub nazwisko, w przy­pad­ku oso­by fizy­cznej, możli­we jest wyko­nanie ich zmi­any (Sprawdź: Jak zmienić dane do fak­tu­ry?);

  • kar­ta OSOBA KONTAKTOWA – uzu­pełnij lub zmień dane oso­by upoważnionej do kon­tak­tu z nazwa.pl, a następ­nie kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ, aby zapisać wprowad­zone zmi­any; niek­tóre z nich wyma­ga­ją dodatkowej auto­ryza­cji poprzez wpisanie, w kole­jnym kroku, hasła logowa­nia do Pan­elu Klien­ta (Sprawdź: Jak zmienić kon­tak­towy adres e‑mail w Pan­elu Klien­ta?);

  • kar­ta ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli adres kore­spon­den­cyjny będzie inny, niż ten podany w danych iden­ty­fika­cyjnych, odz­nacz widoczny na tej kar­cie check­box (1), a następ­nie wprowadź praw­idłowe dane adresowe w for­mu­la­rzu i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (2).

 2. Zakład­ka zmi­ana haseł – umożli­wia zmi­anę hasła do samego Pan­elu Klien­ta, a także do pan­eli zarządza­nia pozostały­mi posi­adany­mi usługa­mi. Wybierz właś­ci­wą kartę i dokon­aj zmi­any hasła. Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, które charak­teryzu­je się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 8 znaków (im dłuższe tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe oraz wielkie litery, zna­ki spec­jalne i cyfry. Zale­ca się, aby silne hasło nie zaw­ier­ało pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych.
  • Pan­el Klien­ta – aby zmienić hasło do Pan­elu Klien­ta, wpisz aktu­al­ny kod do logowa­nia (1), a następ­nie dwukrot­nie nowe hasło (2) i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (3);

  • Active.admin – możesz tutaj zmienić hasło do pan­elu Active.admin zarządza­nia usługa­mi taki­mi jak: ser­w­er Cloud­Host­ing, ser­w­er Cloud­Host­ing Word­Press, ser­w­er Cloud­Host­ing e‑Sklep, paki­et pocz­towy Cloud­Mail, oraz usług Strona WWW i Kreator WWW.

   Zaz­nacz właś­ci­wy rodzaj usłu­gi i wybierz z listy rozwi­janej jej iden­ty­fika­tor (1), wpisz hasło do Pan­elu Klien­ta (2), aby auto­ry­zować zmi­anę, a następ­nie dwukrot­nie nowe hasło do pan­elu Active.admin (3) i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (4).

  • Active.WWW – jeśli posi­adasz usługę Strona WWW, zmienisz tutaj hasło służące do logowa­nia się do niej;

   Wybierz właś­ci­wą usługę Strony WWW (jeśli posi­adasz więcej niż jed­ną usługę w Pan­elu Klien­ta), lub też sprawdź, czy widoczny iden­ty­fika­tor usłu­gi jest praw­idłowy (1). Wpisz hasło do Pan­elu Klien­ta (2), aby auto­ry­zować zmi­anę, a następ­nie dwukrot­nie nowe hasło do Active.WWW (3) i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (4).

  • Kreator WWW – jeśli posi­adasz usługę Kreato­ra WWW, będącą odd­ziel­ną usługą, nie związaną z ser­w­erem hostin­gowym, możesz w tym miejs­cu zmienić hasło dostępowe do usłu­gi;

   Wybierz właś­ci­wą usługę Kreato­ra WWW (jeśli posi­adasz więcej niż jed­ną usługę w Pan­elu Klien­ta) lub też sprawdź, czy widoczny iden­ty­fika­tor usłu­gi jest praw­idłowy (1). Wpisz hasło do Pan­elu Klien­ta (2), aby auto­ry­zować zmi­anę, a następ­nie dwukrot­nie nowe hasło do pan­elu Kreato­ra WWW (3) i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (4).

  • Ser­w­er VPS zamówiony po 14.09.2017 r. – ustaw­isz tutaj hasło konieczne do zal­o­gowa­nia na stron­ie https://vps.nazwa.pl/, czyli do Pan­elu Hori­zon ser­w­era VPS. W zależnoś­ci od daty zamówienia usłu­gi, hasło zmień w tej zakład­ce lub w poniższej.

   Wybierz właś­ci­wą usługę Ser­w­era VPS (jeśli posi­adasz więcej niż jed­ną usługę w Pan­elu Klien­ta), lub też sprawdź, czy widoczny iden­ty­fika­tor usłu­gi jest praw­idłowy (1). Wpisz hasło do Pan­elu Klien­ta (2), aby auto­ry­zować zmi­anę, a następ­nie dwukrot­nie nowe hasło do Pan­elu Hori­zon (3) i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (4).

  • Ser­w­er VPS zamówiony przed 14.09.2017 r. – sposób zmi­any hasła taki sam, jak opisany powyżej. Wybierz tą zakład­kę, jeśli posi­adasz ser­w­er VPS zaku­pi­ony przed dniem 14.09.2017;

  • Active.invoice – jeśli posi­adasz usługę dodatkową dla poprzed­niej wer­sji ser­w­era Host­ing Cloud, w tym miejs­cu możesz ustaw­ić do niej hasło.

 3. Zakład­ka zmi­ana loginu – umożli­wia zmi­anę loginu logowa­nia do Pan­elu Klien­ta. W celu auto­ryza­cji zmi­any, wpisz hasło do Pan­elu Klien­ta (1), a następ­nie, dwukrot­nie wpisz nowy login do Pan­elu Klien­ta (2) i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (3).

  Po jego zmi­an­ie nastąpi wyl­o­gowanie z Pan­elu. Zaloguj się ponown­ie uży­wa­jąc nowo ustaw­ionego loginu i doty­chcza­sowego hasła.

  WAŻNE! Nie ma możli­woś­ci ponownego uży­cia dokład­nie takiego samego loginu. Jeśli login zostanie zmieniony na inny, przykład­owo z login1 na login2, to nie będzie późniejszej możli­woś­ci ustaw­ienia ponown­ie loginu login1.

 4. Zakład­ka kod auto­ryzu­ją­cy – umożli­wia wygen­erowanie kodu auto­ryzu­jącego, który niezbęd­ny jest w trak­cie roz­mowy tele­fon­icznej z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl (Sprawdź: Kod auto­ryzu­ją­cy).
 5. Zakład­ka ustaw­ienia – zaw­iera kil­ka sekcji ustaw­ień dodatkowych.
  • POWIADOMIENIA SMS – zaz­nacz check­box (1), jeśli powiadomienia SMS o wygasają­cych usłu­gach mają być przesyłane, lub odz­nacz go, jeśli nie chcesz otrzymy­wać takich powiadomień, a następ­nie kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (2), aby zmi­ana została zapisana;

  • WYSYŁKA FAKTUR PROFORMA – wybierz właś­ci­wy dla Ciebie sposób otrzymy­wa­nia fak­tur pro­for­ma (3), a następ­nie kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (4), aby zapisać zmi­anę;

  • WYSYŁKA FAKTUR – jeśli Pan­el zare­je­strowany został na dane fir­mowe, wybierz sposób otrzymy­wa­nia fak­tur VAT (5) i kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (6), aby zapisać zmi­anę; sekc­ja ta nie będzie widocz­na, jeśli Pan­el został zare­je­strowany na osobę fizy­czną;

  • ZGODA MARKETINGOWA – zaz­nacz check­box (1), jeśli wyrażasz zgodę na otrzymy­wanie infor­ma­cji hand­lowych, lub odz­nacz go, aby takich wiado­moś­ci nie otrzymy­wać, a następ­nie kliknij przy­cisk ZATWIERDŹ (2), aby zapisać zmi­anę.

   WAŻNE! Pamię­taj, że wyrażona zgo­da mar­ketingowa jest warunk­iem udzie­le­nia rabatu na zakup usług. Zapoz­naj się z infor­ma­c­ja­mi na tem­at skutków wyco­fa­nia zmi­any w trak­cie trwa­nia okre­su abona­men­towego usług zaku­pi­onych na warunk­ach pro­mo­cyjnych.

 6. Zakład­ka umowa powierzenia przetwarza­nia danych osobowych – umożli­wia wygen­erowanie umowy Powierzenia Przetwarza­nia Danych Osobowych (Sprawdź: Umowa powierzenia przetwarza­nia danych osobowych).
Table of Contents