Transfer serwera

Statystyki serwera hostingowego w nazwa.pl

Każdy z ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl posi­a­da swój włas­ny pan­el Active.admin do zarządza­nia usługa­mi. W pan­elu zna­j­du­je się m.in. zakład­ka Statysty­ki, dzię­ki której możesz sprawdz­ić, np. stopień wyko­rzys­ta­nia powierzch­ni dyskowej, obciąże­nie ser­w­era i baz danych, czy skon­fig­urować raporty o kończącej się przestrzeni na kon­cie e‑mail lub też zwery­fikować, jakie błędy powodu­ją prob­le­my w dzi­ała­niu stron.

W celu wyświ­etle­nia intere­su­ją­cych Cię infor­ma­cji, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, najedź kur­sorem na zakład­kę Statysty­ki (1) i wybierz z menu odpowied­nią opcję.

Transfer serwera

Z zakład­ki Statysty­ki wybierz opcję Trans­fer ser­w­era. Po prze­jś­ciu do strony opcji, domyśl­nie wyświ­et­lana jest tabela z Porów­naniem wszys­t­kich trans­fer­ów, uwzględ­ni­a­ją­ca poszczególne usłu­gi, wyko­rzys­tu­jące trans­fer, z podzi­ałem na konkretne miesiące ostat­niego roku, w którym ser­w­er był akty­wny. Na górze strony zna­j­du­je się lista rozwi­jana, z której należy wybrać właś­ci­wy Rodzaj rapor­tu. Zostaną wów­czas wyświ­et­lone szczegółowe wykresy liczników trans­fer­ów:

  • WWW;
  • FTP;
  • POP3 (odbiór pocz­ty);
  • SMTP (trans­fer pocz­ty);
  • IMAP (odbiór pocz­ty);

oraz dla:

  • Pozostałego trans­feru;
  • Trans­feru całkowitego.

Wykresy te przed­staw­ia­ją infor­ma­c­je o trans­ferze wyko­nanym w ciągu całego miesią­ca ostat­niego roku, a także w rozbi­ciu na poszczególne dni danego miesią­ca.

Table of Contents