Statystyki WWW

Statystyki serwera hostingowego w nazwa.pl

Każdy z ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl posi­a­da swój włas­ny pan­el Active.admin do zarządza­nia usługa­mi. W pan­elu zna­j­du­je się m.in. zakład­ka Statysty­ki, dzię­ki której możesz sprawdz­ić, np. stopień wyko­rzys­ta­nia powierzch­ni dyskowej, obciąże­nie ser­w­era i baz danych, czy skon­fig­urować raporty o kończącej się przestrzeni na kon­cie e‑mail lub też zwery­fikować, jakie błędy powodu­ją prob­le­my w dzi­ała­niu stron.

W celu wyświ­etle­nia intere­su­ją­cych Cię infor­ma­cji, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, najedź kur­sorem na zakład­kę Statysty­ki (1) i wybierz z menu odpowied­nią opcję.

Statystyki WWW

Z zakład­ki Statysty­ki wybierz opcję Statysty­ki WWW. Na hostin­gu nazwa.pl ist­nieje możli­wość uru­chomienia usłu­gi Active.stats, która gro­madzi infor­ma­c­je, np. na tem­at obciąże­nia ser­w­era na płaszczyźnie wymi­any plików FTP lub infor­ma­c­je o licz­bie wiz­yt doty­czą­cych wszys­t­kich stron i plików na ser­w­erze, z podzi­ałem na godziny, dni i miesiące.

Jeśli usłu­ga nie była wcześniej włąc­zona dla ser­w­era, po prze­jś­ciu do jej zakład­ki naciśnij przy­cisk Generuj (1), zna­j­du­ją­cy się na dole strony, aby została ona akty­wowana dla ser­w­era, i aby zostały przy­go­towane lin­ki autol­o­gowa­nia, kieru­jące bezpośred­nio dla właś­ci­wych statystyk.

Po kliknię­ciu przy­cisku, w miejs­cach wcześniejszego komu­nikatu o braku linków, pojaw­ią się właś­ci­we odnośni­ki do strony https://stats.nazwa.pl, umożli­wia­jące automaty­czne zal­o­gowanie się bezpośred­nio do statystyk danej usłu­gi. Aby wyświ­etlić statysty­ki w późniejszym cza­sie, kliknij odnośnik Prze­jdź do aplikacji (1).

W ramach ser­w­erów hostin­gowych, wyświ­etlić moż­na statysty­ki dla:

  • całego ser­w­era;
  • usłu­gi Strony WWW, jeśli taka była wcześniej włąc­zona dla ser­w­era;
  • Kreato­ra WWW, jeżeli był on wcześniej uru­chomiony w ramach ser­w­era.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Active.stats

 

Table of Contents