Nie jestem płatnikiem VAT, czy mogę wystawić rachunek?

Aby rozpocząć korzys­tanie z pro­gra­mu Active.invoice, wpisz w przeglą­darce inter­ne­towej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzu­pełnij dane logowa­nia (2), czyli nazwę użytkown­i­ka i hasło dostępowe, a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

Jeżeli Two­ja fir­ma jest zwol­niona z obow­iązku płace­nia podatku VAT od towarów i usług, możesz zami­ast fak­tur wys­taw­iać swoim kon­tra­hen­tom rachun­ki net­to. W celu wyko­na­nia zmi­any, w górnym menu pro­gra­mu wybierz zakład­kę Kon­fig­u­rac­ja (1) i kliknij opcję Dane Firmy (2). Poniżej danych, przy opcji Fir­ma jest płat­nikiem VAT zaz­nacz NIE (3) i kliknij Zapisz (4), aby zachować zmi­anę.

Od tej pory możesz wys­taw­iać rachun­ki net­to zami­ast fak­tur.

Aby wys­taw­ić rachunek net­to:

  • wybierz z górnego menu zakład­kę Fak­tu­ry (1) i kliknij opcję Wys­taw (2);
  • wpisz lub pozostaw automaty­cznie wpisany numer rachunku (3), wybierz datę wys­taw­ienia (4) i datę sprzedaży (5);
  • jeśli rachunek nie został jeszcze opła­cony, wybierz ter­min płat­noś­ci (6) i for­mę zapłaty (7);
  • jeśli rachunek został już opła­cony, zaz­nacz check­box przy opcji Opła­cona (8) i w polach, jakie się wów­czas pojaw­ią, wybierz datę i for­mę zapłaty;
  • uzu­pełnij pola Naby­w­cy i Adresa­ta, a także dodaj pro­duk­ty, za które wys­taw­iasz rachunek;
  • po wypełnie­niu wszys­t­kich wyma­ganych pól naciśnij przy­cisk Wys­taw.

W trak­cie użytkowa­nia aplikacji moż­na zami­en­nie korzys­tać z możli­woś­ci wys­taw­ia­nia fak­tur VAT oraz rachunków net­to. Na liś­cie wys­taw­ionych fak­tur dostęp­ne i widoczne będą obie formy doku­men­tów.

Table of Contents