Jak zalogować się do panelu Active.admin?

Logowanie do pan­elu Active.admin moż­na zre­al­i­zować na 2 sposo­by.

LOGOWANIE BEZPOŚREDNIE

Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Iden­ty­fika­tor ser­w­era sprawdz­ić moż­na w Pan­elu Klien­ta, prze­chodząc do zakład­ki Moje usłu­gi, a następ­nie do kole­jnej, zależnej od posi­adanej opcji, zakład­ki (1): Host­ing, e‑Sklep, Word­Press Cloud, Wiz­ytów­ki Inter­ne­towe lub Pocz­ta. Jeśli dana usłu­ga zna­j­du­je się w Pan­elu, będzie na liś­cie, a iden­ty­fika­tor pozostanie widoczny również jako jej adres (2).

Iden­ty­fika­tor będzie miał przykład­ową postać server12345.nazwa.pl. Loginem do Active.admin będzie więc cały adres (server12345.nazwa.pl) lub też jego początek (server12345).

LOGOWANIE POPRZEZ PANEL KLIENTA

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Cen­trum logowa­nia (1), a następ­nie pod box­em Active.admin wybierz przy­cisk PRZEJDŹ (2). Jeśli posi­adasz więcej niż jed­ną usługę hostin­gową, z listy wybierz właś­ci­wy dla niej pan­el Active.admin. Jeśli do wskazanego pan­elu logu­jesz się po raz pier­wszy, podaj dwukrot­nie nowe hasło dostępowe.

Table of Contents