Domeny globalne (ICANN)

Co to są domeny globalne i czym się od siebie różnią?

Dom­e­na­mi glob­al­ny­mi określa się jed­ną z grup domen najwyższego poziomu o takich rozsz­erzeni­ach, jak, np.: .com, .net, .org, .biz czy .info. Trzy pier­wsze z nich są dostęp­ne niemal od początku ist­nienia Inter­ne­tu, już od 1985 roku.

Dome­ny glob­alne nie są związane z konkret­nym regionem lub kra­jem, choć korzys­tanie z niek­tórych rozsz­erzeń jest zas­trzeżone dla wybranych orga­ni­za­cji. Przykład­owo dome­ny: .edu, .gov, .mil są uży­wane wyłącznie przez insty­tuc­je eduka­cyjne, rzą­dowe oraz wojskowe.

Początkowo, dome­ny glob­alne przez­nac­zone były dla określonych odbior­ców, od rodza­ju których pochodzą rozsz­erzenia:

  • .com (ang. com­mer­cial) – dla firm, przed­siębiorstw i przed­sięwz­ięć biz­ne­sowych;
  • .net (ang. net­work) – dla insty­tucji prowadzą­cych dzi­ałal­ność ściśle związaną z Inter­netem;
  • .org (ang. orga­ni­za­tion) – dla fun­dacji, sto­warzyszeń, orga­ni­za­cji chary­taty­wnych i typu „non — prof­it”;
  • .biz (ang. busi­ness) – dla firm, przed­siębiorstw i przed­sięwz­ięć biz­ne­sowych, alter­naty­wa dla już zare­je­strowanych rozsz­erzeń .com;
  • .info (ang. infor­ma­tion) – dla oper­a­torów ser­wisów infor­ma­cyjnych.

Obec­nie, powyższe ograniczenia nie są już przestrze­gane i dome­ny glob­alne mogą być reje­strowane przez dowol­nych Abo­nen­tów. W nazwa.pl możesz zamówić dome­ny glob­alne o wymienionych wyżej rozsz­erzeni­ach.

Co to jest ICANN?

ICANN, czyli The Inter­net Cor­po­ra­tion for Assigned Names and Num­bers (Inter­ne­towa Kor­po­rac­ja ds. Nada­nia Nazwy i Numerów), jest orga­ni­za­cją non‑profit nad­zoru­jącą dzi­ałanie ser­w­erów DNS i domen inter­ne­towych.

Zada­nia ICANN obe­j­mu­ją m.in.:

  • tworze­nie nazw domen inter­ne­towych i usta­lanie ich struk­tu­ry;
  • admin­istrowanie adresa­mi IP (przy­dzi­ał puli adresów IPv4 oraz IPv6);
  • zarządzanie ser­w­era­mi DNS najwyższego poziomu (root);
  • przyz­nawanie para­metrów pro­tokołom inter­ne­towym.

ICANN nie zaj­mu­je się rejes­tracją domen. Te glob­alne są ewidencjonowane przez oper­a­torów poszczegól­nych rozsz­erzeń za pośred­nictwem Rejes­tra­torów posi­ada­ją­cych akredy­tację ICANN. NetArt Reg­is­trar Sp. z o.o. jest pier­wszym pol­skim Rejes­tra­torem, który uzyskał akredy­tację ICANN. Dzię­ki temu, nazwa.pl ofer­u­je rejes­trację domen bezpośred­nio u oper­a­torów rozsz­erzeń: .com, .biz, .net, .org i .info.

Kto i na jakich zasadach może rejestrować domeny globalne?

Dome­ny glob­alne mogą zostać zare­je­strowane przez dowol­ny pod­miot, którym może być zarówno fir­ma, jak i oso­ba fizy­cz­na. Warunk­iem jest podanie kom­plet­nych i prawdzi­wych danych w pro­ce­sie rejes­tracji.

UWAGA! Adres e‑mail Abo­nen­ta wit­ryny glob­al­nej podle­ga wery­fikacji, której brak powodu­je całkowite zaw­iesze­nie dome­ny. Upewnij się więc, że adres e‑mail Abo­nen­ta jest aktu­al­ny i został praw­idłowo wpisany, a także, że posi­adasz do niego dostęp. W przy­pad­ku braku dostępu do podanego w danych Abo­nen­ta adresu e‑mail, konieczne jest wyko­nanie jego zmi­any, poprzez cesję pisem­ną.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Na czym pole­ga wery­fikac­ja adresu e‑mail klien­ta i abo­nen­ta?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Ces­ja praw do dome­ny

Rejes­trac­ja domen odby­wa się zgod­nie z treś­cią Reg­u­laminu świad­czenia usłu­gi rejes­tracji dome­ny i usług pow­iązanych w nazwa.pl oraz po akcep­tacji jego warunk­ów.

Jakie dane są niezbędne do rejestracji?

Aby zare­je­strować unikalną nazwę wit­ryny w nazwa.pl, należy założyć na naszej stron­ie Pan­el Klien­ta, w dowol­nym momen­cie przez zaku­pem lub w chwili zamaw­ia­nia dome­ny, poda­jąc pełne i poprawne dane.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zamówić domenę w nazwa.pl?

Table of Contents