Domena europejska .eu (EURid)

Informacje o domenie .eu

Dom­e­na europe­js­ka to unikalna nazwa wit­ryny o rozsz­erze­niu .eu i w swoim założe­niu jest przez­nac­zona dla:

  • firm, których siedz­i­ba zna­j­du­je się w kra­jach należą­cych do Unii Europe­jskiej lub Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego (Islandia, Liecht­en­stein, Nor­we­gia)
  • osób fizy­cznych, będą­cych mieszkań­ca­mi jed­nego z Państw Unii Europe­jskiej lub Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego (Islandia, Liecht­en­stein, Nor­we­gia), albo będą­cych oby­wa­te­la­mi kra­ju należącego do Unii Europe­jskiej.

Decyzję o powoła­niu domen .eu pod­jęła Komis­ja Europe­js­ka w 2004 roku. Szereg pro­ce­dur dla dome­ny europe­jskiej, związanych z jej rejes­tracją i admin­is­tracją, w istot­ny sposób różni się od tych, które są stosowane dla domen glob­al­nych czy pol­s­kich. Szczegółowe dane opisu­ją infor­ma­c­je zamieszc­zone bezpośred­nio na stron­ie EURid www.eurid.eu.

Co to jest EURid?

EURid, którego skrót pochodzi od The Euro­pean Reg­istry of Inter­net Domain Names (Europe­js­ki Rejestr Inter­ne­towych Nazw Domen), jest orga­ni­za­cją typu non‑profit nad­zoru­jącą rejestr domen europe­js­kich, o rozsz­erze­niu .eu.

Orga­ni­za­c­ja nie zaj­mu­je się obec­nie rejes­tracją domen dla odbior­ców koń­cowych. Dome­ny europe­jskie mogą być reje­strowane wyłącznie przez Rejes­tra­torów posi­ada­ją­cych akredy­tację EURid, do których należy NetArt Reg­is­trar sp. z o.o., part­ner nazwa.pl.

Zasady rejestracji domen europejskich

Dome­ny europe­jskie mogą być reje­strowane przez:

  • firmy, których siedz­i­ba zna­j­du­je się w kra­jach należą­cych do Unii Europe­jskiej lub Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego (Islandia, Liecht­en­stein, Nor­we­gia)
  • oso­by fizy­czne, będące mieszkań­ca­mi jed­nego z Państw Unii Europe­jskiej lub Europe­jskiego Obszaru Gospo­dar­czego (Islandia, Liecht­en­stein, Nor­we­gia), albo będące oby­wa­te­la­mi kra­ju należącego do Unii Europe­jskiej.

Nazwa dome­ny może składać się z liter alfa­betu od a do z, cyfr oraz myśl­ni­ka -, który nie może jed­nak jej rozpoczy­nać ani kończyć oraz zna­j­dować się na 3 i 4 pozy­cji w adresie. Takie nazwy mogą być zare­je­strowane wyłącznie z rozsz­erze­niem .eu.

EURid umożli­wia również rejes­trację domen ze znaka­mi diakry­ty­czny­mi. Szczegółowe wyty­czne w tej spraw­ie omówione są bezpośred­nio na stron­ie EURid www.eurid.eu. Rejes­trac­ja domen odby­wa się zgod­nie z treś­cią Reg­u­laminu świad­czenia usłu­gi rejes­tracji dome­ny i usług pow­iązanych w nazwa.pl oraz po akcep­tacji jego warunk­ów.

Jakie dane są niezbędne do rejestracji?

Aby zare­je­strować unikalną nazwę wit­ryny w nazwa.pl, należy założyć na naszej stron­ie Pan­el Klien­ta, w dowol­nym momen­cie przez zaku­pem lub w chwili zamaw­ia­nia dome­ny, poda­jąc pełne i poprawne dane.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zamówić domenę w nazwa.pl?
Table of Contents