Czy można ponownie wydać certyfikat w przypadku jego utraty (reissue)?

 

W przy­pad­ku utraty cer­ty­fikatu, ist­nieje możli­wość jego ponownego wyda­nia, z zachowaniem koń­ca daty ważnoś­ci (reis­sue). Ponowne wydanie klucza cer­ty­fikatu SSL dla tej samej dome­ny odby­wa się w ramach usłu­gi IT https://www.nazwa.pl/uslugi-it/.

Po prze­jś­ciu na stronę odszukaj w kat­a­logu usług SSL i wybierz usługę Ponowne wydanie cer­ty­fikatu w przy­pad­ku zgu­bi­enia klucza (tzw. Reis­sue). W celu real­iza­cji usłu­gi konieczne jest wygen­erowanie (za pośred­nictwem dowol­nego gen­er­a­to­ra) nowego kodu CSR i przesłanie go do Dzi­ału Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl wraz z zamówie­niem, na spec­jal­nym for­mu­la­rzu, który ukaże się po wybra­niu przy­cisku WYBIERZ USŁUGĘ.

Po przesła­niu wypełnionego for­mu­la­rza (poprzez przy­cisk Wyślij zna­j­du­ją­cy się na dole for­mu­la­rza) kon­sul­tant nazwa.pl skon­tak­tu­je się z Tobą mailowo, aby potwierdz­ić zgłos­zone prace. Usłu­ga zostanie zre­al­i­zowana w ciągu 1 dnia roboczego po uzyska­niu potwierdzenia z kon­tak­towego adresu e‑mail podanego w Pan­elu Klien­ta. Na pod­staw­ie nowego kodu CSR zosta­je wygen­erowany nowy klucz cer­ty­fikatu pasu­ją­cy do klucza pry­wat­nego, co umożli­wia insta­lację cer­ty­fikatu na ser­w­erze.

Praw­idłowy CSR musi zaw­ier­ać następu­jące dane:

  • domenę: bez www, dla cer­ty­fikatów typu wild­card należy dodać “*.” przed nazwą dome­ny;
  • orga­ni­za­cję: nazwę reje­strową firmy lub insty­tucji albo imię i nazwisko;
  • jed­nos­tkę orga­ni­za­cyjną: nazwę dzi­ału (np. Dzial Mar­ketingu, Dzial IT);
  • miejs­cowość: pełną nazwę bez skró­tu;
  • wojew­ództ­wo: pełną nazwę bez skró­tu;
  • kraj: pełną nazwę bez skró­tu
  • adres e‑mail: adres w dome­nie, dla której jest zamaw­iany cer­ty­fikat SSL i służą­cy do wery­fikacji dome­ny; dopuszczalne są jedynie adresy mające przed znakiem @ następu­jące nazwy: admin, admin­is­tra­tor, host­mas­ter, post­mas­ter lub web­mas­ter.

WAŻNE! CSR należy wygen­erować na dane iden­ty­czne jak w pier­wot­nym zamówie­niu. Należy pamię­tać o zapisa­niu klucza pry­wat­nego, który udostęp­ni­any jest pod­czas gen­erowa­nia CSR.

Table of Contents