Active.stats

Active.stats to narzędzie stwor­zone z myślą o użytkown­ikach korzys­ta­ją­cych z ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl. Aplikac­ja umożli­wia dostęp do szczegółowych statystyk wszys­t­kich stron WWW umieszc­zonych na ser­w­erze.

Najważniejsze funkc­je pro­gra­mu Active.stats to:

 • możli­wość sprawdza­nia statystyk w uję­ciu dzi­en­nym, tygod­niowym, miesięcznym i rocznym;
 • wykaz przeglą­darek i sys­temów oper­a­cyjnych uży­wanych przez odwiedza­ją­cych stronę;
 • spis najczęś­ciej odwiedzanych pod­stron i odnośników;
 • infor­ma­c­je o cza­sie wiz­yt użytkown­ików na stron­ie;
 • infor­ma­c­je o rob­o­t­ach wyszuki­warek przeglą­da­ją­cych strony;
 • infor­ma­c­je na tem­at słów kluc­zowych, za pomocą których użytkown­i­cy trafili na stronę;
 • wykaz gen­erowanych kodów HTTP.
Jak zalogować się do Active.stats?

W celu zal­o­gowa­nia się do pro­gra­mu Active.stats w pasku adresu przeglą­dar­ki inter­ne­towej wpisz adres strony: https://stats.nazwa.pl. W oknie logowa­nia podaj nazwę użytkown­i­ka oraz hasło do ser­w­era. Dane dostępowe są iden­ty­czne jak w przy­pad­ku logowa­nia do aplikacji Active.admin. Nazwa użytkown­i­ka to pier­wszy człon adresu ser­w­era lub jego cały iden­ty­fika­tor, np. dla ser­w­era o adresie server123456.nazwa.pl, nazwą użytkown­i­ka jest server123456.

Jeśli chcesz się zal­o­gować do statystyk dla Two­jej Strony WWW, jako iden­ty­fika­tor wpisz “nazwaserwera_ud”, a w przy­pad­ku Kreato­ra “nazwaserwera_www”. Jeśli nie pamię­tasz hasła do pan­elu Active.admin, które jest jed­nocześnie hasłem do pro­gra­mu Active.stats lub chcesz ustal­ić nowe hasło, masz możli­wość jego zmi­any (Sprawdź: Zarządzanie hostingiem).

Gdy zalogu­jesz się do pro­gra­mu, domyśl­nie wyświ­etlą się statysty­ki doty­czące bieżącego miesią­ca. Masz możli­wość wskaza­nia innego okre­su prezen­towanych statystyk. W tym celu kliknij przy­cisk Zmień miesiąc.

Pod­czas korzys­ta­nia z aplikacji możesz w każdej chwili dokon­ać zmi­any wer­sji językowej poprzez kliknię­cie w prawym górnym rogu pro­gra­mu w przy­cisk Zmień język. Na rozwiniętej liś­cie zaz­nacz nazwę wybranego języ­ka i poczekaj chwilę na odświeże­nie się widoku aplikacji. Aplikac­ja Active.stats posi­a­da sześć wer­sji językowych do wyboru: pol­ską, niemiecką, ang­iel­ską, fran­cuską, słoweńską i japońską.

Jakie informacje można sprawdzić w poszczególnych zakładkach?
 • Ten miesiąc W zakład­ce zna­j­du­ją się statysty­ki z ostat­niego miesią­ca. Pod zakład­ka­mi menu wyświ­et­lony jest również wykres słup­kowy, przed­staw­ia­ją­cy liczbę wiz­yt z ostat­niego miesią­ca. Jeżeli chcesz sprawdz­ić statysty­ki z innego miesią­ca, kliknij w prawym górnym rogu aplikacji w przy­cisk Zmień miesiąc. Na rozwiniętej liś­cie wybierz rok i miesiąc, dla którego chcesz zobaczyć statysty­ki i poczekaj chwilę na odświeże­nie się widoku aplikacji (zrzut ekranu powyżej).
 • Miesiące W zakład­ce wyświ­et­lane są statysty­ki w uję­ciu miesięcznym. Pod zakład­ka­mi menu wyświ­et­lony jest również wykres słup­kowy, przed­staw­ia­ją­cy liczbę wiz­yt z ostat­nich 12 miesię­cy.
 • Godziny W zakład­ce moż­na sprawdz­ić statysty­ki odwiedzin stron WWW w poszczegól­nych przedzi­ałach godzi­nowych na przestrzeni danego miesią­ca. Para­me­try ze wszys­t­kich dni miesią­ca są sumowane i doty­czą konkret­nego przedzi­ału godzi­nowego, np. od 20:00 do 21:00. Pod zakład­ka­mi menu wyświ­et­lony jest również wykres słup­kowy, przed­staw­ia­ją­cy statysty­ki odwiedzin stron WWW w poszczegól­nych przedzi­ałach godzi­nowych.
 • Przeglą­dar­ki W zakład­ce prezen­towane są rodza­je przeglą­darek inter­ne­towych, przy uży­ciu których, w ciągu wybranego miesią­ca, odwiedzane były strony WWW na Twoim ser­w­erze. Po lewej stron­ie zna­j­du­je się wykres kołowy obrazu­ją­cy rozkład żądań, jakie nastąpiły do ser­w­era z poszczegól­nych przeglą­darek.
 • Kra­je W zakład­ce moż­na sprawdz­ić listę kra­jów, z których odwiedzane były strony WWW na ser­w­erze w ciągu wybranego miesią­ca. Lokaliza­c­ja użytkown­i­ka jest rozpoz­nawana na pod­staw­ie adresu IP, którego poszczególne klasy należą do danego kra­ju. Po lewej stron­ie zna­j­du­je się wykres kołowy obrazu­ją­cy rozkład otwartych stron WWW, przy­pada­ją­cy na dany kraj.
 • Typy plików W zakład­ce prezen­towane są wszys­tkie rodza­je plików, o pobranie których wysłały żądanie przeglą­dar­ki użytkown­ików, na przestrzeni wybranego miesią­ca. Po lewej stron­ie zna­j­du­je się wykres kołowy obrazu­ją­cy rozkład żądań przy­pada­ją­cych na dany typ pliku.
 • Sys­te­my oper­a­cyjne W zakład­ce moż­na sprawdz­ić sys­te­my oper­a­cyjne, z których korzys­tali użytkown­i­cy przeglą­da­ją­cy strony WWW na ser­w­erze w wybranym miesiącu. Po lewej stron­ie zna­j­du­je się wykres kołowy, obrazu­ją­cy rozkład żądań do ser­w­era przy uży­ciu poszczegól­nych sys­temów oper­a­cyjnych.
 • Strony W zakład­ce prezen­towane są adresy URL najczęś­ciej otwier­anych stron WWW na przestrzeni wybranego miesią­ca. Adresy wyświ­et­lane są w formie ścież­ki dostępu, która ma swój początek w kat­a­logu głównym ser­w­era. Przykład­owo: adres strony umieszc­zonej na ser­w­erze to http://twojanazwa.pl/stronaWWW/index.php, więc adres URL pojawi się w postaci: /stronaWWW/index.php. Po lewej stron­ie zna­j­du­je się wykres kołowy obrazu­ją­cy rozkład odwiedzanych stron WWW z podzi­ałem na adresy URL.
 • Odnośni­ki W zakład­ce prezen­towane są nazwy wyszuki­warek, odnośni­ki i dome­ny odsyła­jące, dzię­ki którym użytkown­i­cy odwiedzili strony umieszc­zone na ser­w­erze na przestrzeni wybranego miesią­ca. Po lewej stron­ie zna­j­du­je się wykres kołowy obrazu­ją­cy rozkład otwartych stron z podzi­ałem na nazwy wyszuki­warek, z których użytkown­ik trafił na wit­rynę.
 • Robo­ty sieciowe W zakład­ce prezen­towane są infor­ma­c­je o rob­o­t­ach sieciowych odwiedza­ją­cych strony na ser­w­erze na przestrzeni wybranego miesią­ca. Robot sieciowy (indek­su­ją­cy) to pro­gram zbier­a­ją­cy infor­ma­c­je o struk­turze i stronach umieszczanych na ser­w­erze. Ich dzi­ałanie ma na celu dodanie stron do wyszuki­warek, sprawdze­nie kodu czy zbieranie infor­ma­cji o stron­ie, co wpły­wa na ich pozy­cję w danej wyszuki­warce. Po lewej stron­ie zna­j­du­je się wykres kołowy obrazu­ją­cy rozkład żądań dla danego rob­o­ta sieciowego.
 • Słowa kluc­zowe W zakład­ce zna­j­du­ją się infor­ma­c­je na tem­at fraz i słów kluc­zowych, dzię­ki którym wyszuki­war­ka kierowała użytkown­ików na strony umieszc­zone na ser­w­erze, na przestrzeni wybranego miesią­ca. Słowo kluc­zowe to słowo lub układ słów (w przy­pad­ku fraz kluc­zowych), które naj­trafniej opisu­ją tem­atykę strony inter­ne­towej. Ich odpowied­ni dobór pozwala użytkown­ikom wyszuki­warek trafić na daną stronę WWW. Za odpowied­nie z indek­sowanie strony WWW są odpowiedzialne robo­ty sieciowe. Po lewej stron­ie zna­jdziesz wykres kołowy obrazu­ją­cy częs­totli­wość danego słowa kluc­zowego, dzię­ki które­mu użytkown­ik natrafił na strony na ser­w­erze.
 • Cza­sy wiz­yt W zakład­ce prezen­towany jest rozkład odwiedzin stron WWW ze wzglę­du na dłu­gość sesji, na przestrzeni danego miesią­ca. Dłu­gość sesji to czas spęd­zony przez użytkown­i­ka na danej stron­ie inter­ne­towej w ciągu jed­nej wiz­y­ty. Po lewej stron­ie, zna­j­du­je się wykres kołowy obrazu­ją­cy częs­totli­wość danego przedzi­ału cza­sowego dla sesji.
 • Kody HTTP W zakład­ce prezen­towane są najczęś­ciej pojaw­ia­jące się kody stanów HTTP, sym­bol­izu­jące wczy­tanie strony WWW na przestrzeni danego miesią­ca. Kody stanów HTTP to infor­ma­c­je przekazy­wane przez ser­w­er do przeglą­dar­ki inter­ne­towej czy rob­o­ta sieciowego, mówiące o konkret­nym prob­lemie z wczy­taniem strony. Po lewej stron­ie zna­j­du­je się wykres kołowy, obrazu­ją­cy liczbę żądań przy­pada­ją­cych na dany kod stanu HTTP.
Table of Contents