Zarządzanie powierzchnią dyskową

Każdy z ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl posi­a­da stały podzi­ał powierzch­ni całkowitej w sto­sunku 50/50. Oznacza to, że 50% powierzch­ni całkowitej posi­adanego ser­w­era przez­nac­zone jest dla umieszc­zonych na nim stron WWW i plików FTP, nato­mi­ast drugie 50% zarez­er­wowane jest dla kont e‑mail i baz danych. Podzi­ał ten jest stały i nieza­leżny od opcji posi­adanego ser­w­era hostin­gowego. Doty­czy on usług linii Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing Word­Press i Cloud­Host­ing e‑Sklep.

W każdej chwili możli­we jest sprawdze­nie, w jakim stop­niu został wyko­rzys­tany lim­it dostęp­nej powierzch­ni ser­w­era. W tym celu, należy wyświ­etlić statysty­ki wyko­rzys­ta­nia usłu­gi (Sprawdź: Wyko­rzys­tanie usłu­gi).

W przy­pad­ku powierzch­ni dyskowej przez­nac­zonej dla plików stron i FTP, nie została domyśl­nie ustaw­iona zarez­er­wowana peł­na dostęp­na powierzch­nia ser­w­era. W związku z tym, konieczne może być jej zwięk­sze­nie, aby wgrać na ser­w­er więk­szą ilość plików poprzez FTP lub też, aby strony mogły praw­idłowo funkcjonować.

Aby zmienić przy­dzi­ał powierzch­ni dysku dla stron i FTP, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, z górnego menu wybierz zakład­kę Ustaw­ienia, a następ­nie opcję Powierzch­nia dyskowa (1).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

Wyświ­et­lone zostaną infor­ma­c­je o tym, ile aktu­al­nie zaj­mu­ją pli­ki zna­j­du­jące się na ser­w­erze, a także ile łącznie zaj­mu­je powierzch­nia, zarez­er­wowana dla kont e‑mail i baz danych. Aby zwięk­szyć powierzch­nię dla stron WWW i FTP, prze­suń w pra­wo pomarańc­zowy suwak widoczny przy opcji WWW, lub wpisz wartość, wyrażoną w GB, w polu po prawej stron­ie.

Wartość ta nie może być mniejsza, niż powierzch­nia aktu­al­nie zaję­ta przez pli­ki, ani też więk­sza niż przestrzeń posi­adanej opcji ser­w­era, przez­nac­zona dla WWW i FTP. Kliknij przy­cisk Zapisz, aby zmi­ana została zatwierd­zona.

Z uwa­gi na to, że dla kont e‑mail i baz danych wydzielona jest ta sama powierzch­nia ser­w­era, należy na bieżą­co wery­fikować ilość tej rez­er­wowanej dla kont e‑mail i baz danych, w sto­sunku do rzeczy­wis­tej ich zaję­toś­ci.

Przykład­owo, jeśli na ser­w­erze zna­j­du­je się kil­ka baz danych dla stron, a także kon­ta e‑mail, w których ustaw­iona zostanie zarez­er­wowana powierzch­nia sumarycznie wyko­rzys­tu­ją­ca całą dostęp­ną przestrzeń, nie będzie możli­woś­ci utworzenia nowej bazy danych, a tym samym, np. zain­stalowa­nia aplikacji. Nie będzie również opcji zwięk­szenia rozmi­aru obec­nych baz danych, jeśli zaję­tość które­jś z nich zostanie przekroc­zona, co może być przy­czyną prob­lemów z dzi­ałaniem stron.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zmienić wielkość kon­ta e‑mail?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Zarządzanie bazą danych

 

Table of Contents