Promocja: pl – 1 PLN/rok | eu – 5 PLN/rok | com – 40 PLN/rok

KLAUZULA INFORMACYJNA NAZWA.PL

Tożsamość administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest nazwa.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Dane kontaktowe administratora

Siedziba administratora znajduje się w Krakowie, przy ul. Pana Tadeusza 2 (30-727 Kraków). Kontakt z administratorem możliwy jest również za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@nazwa.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@nazwa.pl.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. Prowadzenia rekrutacji i zatrudnienia
  W zakresie danych osobowych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawą prawną ich przetwarzania będzie wykonanie obowiązku przewidzianego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22 [1] § 1 kodeksu pracy).

  Inne dane osobowe niż wymienione powyżej (z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 10 RODO) przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 22 [1a] kodeksu pracy). Przesłanie innych danych osobowych w CV jest nieobowiązkowe, ich przesłanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez nazwa.pl w celu prowadzenia rekrutacji.
 2. Prowadzenia rekrutacji w celu nawiązania współpracy w oparciu o inną podstawę niż zatrudnienie
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest nawiązywanie współpracy z kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Prowadzenia rekrutacji w przyszłości
  Jeżeli wyrażą Państwo zainteresowanie również przyszłymi procesami rekrutacyjnymi, podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu uwzględniania Państwa w rekrutacjach prowadzonych w przyszłości będzie Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Ochrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną rekrutacją
  Jeżeli będzie istnieć prawdopodobieństwo, że wystąpią Państwo przeciwko nam z roszczeniami, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ochroną przed nimi. Ochrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną rekrutacją stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu administratora na wypadek potrzeby wykazania prawidłowości procesu wyboru kandydata w toku rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie odbiorców danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. inni administratorzy, tacy jak:
  • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu:
  • nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za nas usługę w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • podmioty pośredniczące w procesie rekrutacyjnym;
  • Elevato sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Batorego 3/6, która dostarcza nam narzędzie IT – system Elevato, który służy do przetwarzania danych osobowych przez nazwa.pl w celach związanych z rekrutacją.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego przetwarzane będą przez okres uzależniony od czasu trwania rekrutacji, co do zasady przez okres 3 miesięcy od Państwa aplikacji.

Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Państwa dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres 12 miesięcy od Państwa aplikacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez dłuższy okres. Proszę pamiętać, że przedmiotową zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

Jeżeli będzie istnieć prawdopodobieństwo, że wystąpią Państwo przeciwko nam z roszczeniami, Państwa dane osobowe w odpowiednim zakresie przetwarzane będą w celu ochrony przed roszczeniami aż do czasu przedawnienia roszczeń, który to termin co do zasady wynosić będzie 3 lata od zakończenia rekrutacji. Termin ten może zostać przedłużony w czasie wszczęcia postępowania sądowego lub przed odpowiednim organem.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do żądania:

 1. dostępu do danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. przenoszenia danych osobowych.


Każdorazowo gdy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Państwa zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, co nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

W celu skorzystania z przedmiotowych uprawnień zachęcamy do skontaktowania się z nami pod adresem praca@nazwa.pl.

Źródło obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych osobowych wymienionych w art. 22 [1] § 1 kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym związanym z prowadzeniem rekrutacji i bez ich podania przeprowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe. Podanie innych danych osobowych niż wymienione w art. 22 [1] § 1 kodeksu pracy jest całkowicie dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą służyć do celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również do celu profilowania.

Prawo do wniesienia skargi

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rekrutacje związane z portalem Facebook

W przypadku rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem portalu Facebook, nazwa.pl występuje jako administrator wyłącznie w stosunku do swojego profilu Facebook. Niezależnie od tego administratorem Państwa danych osobowych jest serwis Facebook (Facebook Inc.) i przetwarza on dane osobowe użytkowników niezależnie od nazwa.pl. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w serwisie Facebook znajdziecie Państwo na stronie https://www.facebook.com/privacy/explanation

Lider rynku