Regulamin certyfikatów SSL

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Usługodawcą jest NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000317766 z kapitałem zakładowym w wysokości 125.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych) w całości wpłaconym, REGON: 120805512, NIP: 6751402920 – zwana w dalszej części Regulaminu „NetArt”.
  2. Regulamin oznacza Regulamin certyfikatów SSL oraz dokumenty, do których odsyła ten regulamin, w szczególności cennik i specyfikację usługi.
  3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający NetArt podjęcie czynności celem uzyskania na rzecz Abonenta Certyfikatu SSL.
  4. Abonentem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot na rzecz którego zarejestrowana jest domena internetowa, dla której ma zostać wystawiony Certyfikat SSL.
  5. Osobą Kontaktową w rozumieniu Regulaminu jest osoba występująca w imieniu i na rzecz Abonenta legitymująca się przed Wystawcą stosownym dokumentem uprawniającym do występowania w imieniu Abonenta.
  6. Konsument to osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Wystawca to osoba trzecia uprawniona do wystawiania Certyfikatów SSL i weryfikacji danych podanych przez Klienta.
  8. Certyfikat SSL to unikatowy ciąg znaków poddany walidacji przez Wystawcę i przez niego zatwierdzony służący do uwierzytelniania zasobów zgromadzonych na serwerze na którym go umieszczono.
  9. Unieważnienie Certyfikatu SSL polega na zaprzestaniu uwierzytelniania zasobów zgromadzonych na serwerze na którym Certyfikat SSL umieszczono.
  10. Certyfikaty SSL oferowane są przez NetArt w wersjach zgodnych z ofertą zamieszczoną na stronach WWW NetArt pod adresem http://www.nazwa.pl/certyfikaty-ssl.
  11. Okres abonamentowy w rozumieniu Regulaminu to okres czasu określony w ofercie o której mowa w pkt. I.10. przez jaki Certyfikat SSL jest ważny.
  12. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Klientem a NetArt o reprezentację Abonenta przed Wystawcą na podstawie upoważnienia udzielonego przez Abonenta, oraz z upoważnieniem NetArt do zawarcia umowy o wystawienie Certyfikatu SSL pomiędzy Abonentem a Wystawcą na zasadach świadczenia usług określonych przez tego Wystawcę.
  13. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu (tj. w zależności od okoliczności: składając zamówienie, dokonując wpłaty lub przystępując do korzystania z Certyfikatu SSL opłaconego za pośrednictwem osoby trzeciej) Klient oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin oraz wzorce umowne udostępnione przez Wystawców na swoich stronach internetowych to jest:
   1. dla GeoTrust Inc. http://www.geotrust.com
   2. dla VeriSign Inc. http://www.verisign.com
   3. dla Unizeto Technologies S.A. http://www.certum.pl
  14. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia pod warunkiem, że do tej chwili nie został złożony u Wystawcy wniosek o wystawienie Certyfikatu SSL. W przypadku odstąpienia od umowy w powyższym terminie, opłata jest zwracana w całości. Klient wyraża zgodę na podjęcie przez NetArt czynności celem uzyskania Certyfikatu SSL niezwłocznie po odnotowaniu wpływu opłaty na konto NetArt, bez oczekiwania na upływ 10-dniowego terminu od dnia zawarcia umowy.
  15. NetArt zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach WWW NetArt. O zmianie Regulaminu NetArt poinformuje Klienta drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej. W przypadku zmiany Regulaminu Certyfikatów SSL, Klient będący konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez NetArt Klienta o zmianie Regulaminu, na zasadach określonych w pkt. IX. 1 i IX. 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu, NetArt ma prawo do:
   1. potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej,
   2. odrzucenia oferty i utrzymania Certyfikatu SSL na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego.
 2. Ochrona danych osobowych.
  1. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że Abonent wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez NetArt.
  2. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych Abonenta jest dobrowolne lecz niezbędne do złożenia zamówienia:
   1. Imię i nazwisko Abonenta,
   2. adres poczty elektronicznej Abonenta,
   3. numer telefonu Abonenta,
  3. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że Osoba Kontaktowa wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez NetArt.
  4. Podanie przez Klienta następujących danych osobowych Osoby Kontaktowej jest dobrowolne lecz niezbędne do złożenia zamówienia:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres poczty elektronicznej,
   3. numer telefonu,
   4. adres zamieszkania
  5. NetArt ma prawo w celu wystawienia Certyfikatu SSL i w zakresie niezbędnych do jego wystawienia, przekazać dane osobowe Abonenta oraz Osoby Kontaktowej następującym podmiotom:
   1. Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie, 70-486, przy ul. Królowej Korony Polskiej 21, wpisanej do rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie nr KRS 0000233499 oraz do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne pod nr 1, NIP: 852-000-64-44, kapitał zakładowy 5.600.000 zł w całości wpłacony,
   2. Tucows Inc. z siedzibą w Toronto, 96 Mowat Avenue, ON M6K 3M1, Kanada.
  6. Klient akceptując Regulamin oświadcza, że zgoda Abonenta i Osoby Kontaktowej na przetwarzanie ich danych osobowych obejmuje również przetwarzanie ich danych w przyszłości przez podmioty wymienione w pkt. II. 5 Regulaminu w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.
  7. Klient, akceptując Regulamin, oświadcza, że Abonent i Osoba Kontaktowa zostali poinformowani o danych NetArt, wskazanych w pkt. I. 1 Regulaminu, danych podmiotów wymienionych w pkt. II. 5, celu i zakresie zbierania i przetwarzania danych Abonenta i Osoby Kontaktowej przez NetArt, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).
  8. Klient jest zobowiązany zapewnić Abonentowi i Osobie Kontaktowej prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Obowiązek przestrzegania prawa.
  1. Klient zobowiązuje się do korzystania z Certyfikatu SSL w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia Certyfikat SSL.
  2. Zabrania się wykorzystywania Certyfikatu SSL do rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze bezprawnym, ogólnie przyjęte jako erotyczne lub pornograficzne oraz do uwierzytelniania zasobów serwisów warezowych a także w celach mogących być uznane za phishing.
  3. W przypadku uzyskania przez NetArt informacji o korzystaniu przez Klienta z Certyfikatu SSL niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, NetArt ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  4. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze korzystania z Certyfikatu SSL, a w szczególności o bezprawnym charakterze danych uwierzytelnianych Certyfikatem SSL a także w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień, o których mowa w pkt. III.2, NetArt ma prawo zwrócić się do Wystawcy o unieważnienie Certyfikatu SSL.
  5. Klient zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań osób wykorzystujących w tym celu Certyfikat SSL, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację tych osób odpowiednim organom władzy publicznej. Klient ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich w związku z korzystaniem przez te osoby z Certyfikatu SSL.
 4. Zamawianie Certyfikatu SSL oraz proces weryfikacji
  1. Zamówienie Certyfikatu SSL polega na wypełnieniu przez Klienta elektronicznego wniosku zamówienia.
  2. NetArt zobowiązuje się wystąpić do Wystawcy o wystawienie Certyfikatu SSL na warunkach określonych w złożonym zamówieniu pod warunkiem otrzymania wpłaty tytułem realizacji zamówienia Certyfikatu SSL.
  3. Certyfikat SSL jest wystawiany przez Wystawcę po przeprowadzeniu procesu weryfikacji podanych przez Klienta danych w zamówieniu. NetArt nie gwarantuje pomyślnego zakończenia procesu weryfikacji przeprowadzanego we własnym zakresie przez Wystawcę. W trakcie procesu weryfikacji Wystawca może żądać przedstawienia od Osoby Kontaktowej szczegółowych informacji o Abonencie oraz dokumentów uprawniających do występowania w imieniu Abonenta. Informacje o  procesie weryfikacji dostępne są na stronach WWW NetArt pod adresem http://www.nazwa.pl/certyfikaty-ssl. Akceptując niniejszy Regulamin Klient oświadcza, że:
   1. zapoznał się z tymi informacjami,
   2. wyraża zgodę na otrzymywanie od NetArt lub Wystawcy w toku procesu weryfikacji wiadomości e-mail na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej,
   3. wyraża zgodę na zaprzestanie świadczenia Usługi Ukrywania Danych Abonenta dla domeny podanej w zamówieniu, która znajduje się w jego Panelu Klienta od chwili złożenia zamówienia do momentu zakończenia procesu weryfikacji i oświadcza ponadto, że nie będzie żądał zwrotu uiszczonej opłaty tytułem świadczenia Usługi Ukrywania Danych Abonenta.
  4. W przypadku zakończenia procesu weryfikacji niepowodzeniem i niewystawienia Certyfikatu SSL przez Wystawcę otrzymana przez NetArt wpłata tytułem wystawienia Certyfikatu SSL zostanie zwrócona do nadpłat w Panelu Klienta.
  5. Po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji Certyfikat SSL zostanie udostępniony w Panelu Klienta lub umieszczony na serwerze wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
  6. Okres abonamentowy rozpoczyna bieg od chwili wystawienia Certyfikatu SSL przez Wystawcę.
 5. Przedłużanie okresu abonamentowego Certyfikatu SSL.
  1. Na 28 dni przed końcem bieżącego okresu abonamentowego NetArt poinformuje Klienta za pomocą poczty elektronicznej o upływie okresu abonamentowego oraz o wysokości opłat za przedłużenie abonamentu na kolejny okres oraz prześle proformę tytułem wystawienia Certyfikatu SSL w kolejnym okresie abonamentowym.
  2. Klient dokonuje przedłużenia okresu abonamentowego poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez NetArt, na podstawie przesłanej proformy, tytułem utrzymania usługi na kolejny okres abonamentowy.
  3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty za kolejny okres abonamentowy najpóźniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniego okresu abonamentowego.
  4. Klient dokonując wpłaty tytułem wystawienia Certyfikatu SSL w  kolejnym okresie abonamentowym, zaś w przypadku dokonania wpłaty przez osobę trzecią, przystępując do korzystania z Certyfikatu SSL, oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki aktualnego Regulaminu dostępnego na stronach WWW NetArt i tym samym zawierana jest umowa o wystawienie Certyfikatu SSL w kolejnym okresie abonamentowym. Zatwierdzone warunki są jedynymi obowiązującymi warunkami, na jakich NetArt świadczy usługę.
  5. Po odnotowaniu wpłaty na koncie NetArt, tytułem wystawienia Certyfikatu SSL w kolejnym okresie abonamentowym NetArt wystąpi do Wystawcy o wystawienie Certyfikatu SSL na kolejny okres abonamentowy. Certyfikat SSL zostanie wystawiony na kolejny okres abonamentowy liczony od daty jego wystawienia przez Wystawcę pod warunkiem zakończenia powodzeniem ponownego procesu weryfikacji o którym mowa w pkt IV.3. Klient wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie kolejnego okresu abonamentowego przed zakończeniem poprzedniego.
  6. W przypadku zakończenia procesu weryfikacji niepowodzeniem i niewystawienia Certyfikatu SSL przez Wystawcę otrzymana przez NetArt wpłata tytułem wystawienia Certyfikatu SSL w kolejnym okresie abonamentowym zostanie zwrócona do nadpłat w Panelu Klienta.
  7. NetArt nie ponosi odpowiedzialności za unieważnienie Certyfikatu SSL w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem okresu abonamentowego.
 6. Płatności.
  1. Opłata za wystawienie Certyfikatu SSL ustalana jest według cennika znajdującego się na stronach serwisu WWW NetArt, obowiązującego w dniu zamówienia usługi lub w dniu rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego. Opłata abonamentowa jest niepodzielna.
  2. Płatność za wystawienie Certyfikatu SSL rozliczana jest w okresach abonamentowych.
  3. NetArt zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Nowe ceny zostają podane w zaktualizowanym cenniku dostępnym na stronach WWW NetArt i obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany. Zmiana ceny w trakcie trwania bieżącego abonamentu nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów dla Klienta do końca opłaconego okresu abonamentowego.
  4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem wystawienia Certyfikatu SSL na wskazany przez NetArt rachunek bankowy Klienta (przeznaczony do rozliczeń z danym Klientem). W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez NetArt rachunek bankowy Klienta, opłata zostanie zaliczona na poczet wystawienia Certyfikatu SSL pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora Certyfikatu SSL lub numeru opłacanej faktury. W takim przypadku Klient potwierdza, poprzez korzystanie z Certyfikatu SSL, wolę zawarcia umowy, wyrażoną za pośrednictwem osoby trzeciej, która dokonała wpłaty.
  5. Faktura tytułem wystawienia Certyfikatu SSL wystawiana jest na dane Klienta podane w Panelu Klienta NetArt. Faktura zostanie wystawiona na dane Klienta do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie NetArt.
  6. W przypadku dokonywania płatności za usługi w NetArt koszty bankowe Zleceniodawcy i Beneficjenta (NetArt) pokrywa Zleceniodawca.
  7. Zwroty wpłat będą przekazywane do nadpłat w Panelu Klienta.
 7. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta.
  1. Klient zobowiązany jest do informowania NetArt o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
  2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania Certyfikatu SSL.
  3. Klient zobowiązany jest do terminowego regulowania płatności.
  4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie Certyfikatu SSL.
  5. NetArt poza innymi przypadkami wskazanymi w Regulaminie ma prawo zwrócić się do Wystawcy o unieważnienie Certyfikatu SSL i rozwiązać umowę jeżeli:
   1. Klient złamie postanowienia umowy,
   2. Klient będzie działał na szkodę Usługodawcy, innych użytkowników Usługodawcy lub użytkowników sieci Internet,
   3. Klient nie będzie przestrzegał powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Obowiązki i odpowiedzialność NetArt.
  1. NetArt zobowiązany jest do świadczenia usługi w pełnym zakresie z należytą starannością. NetArt nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
  2. NetArt nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:
   1. braku ciągłości świadczenia usługi spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich,
   2. klęsk żywiołowych,
   3. nieprawidłowego wykorzystania Certyfikatu SSL,
   4. naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
  3. NetArt nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na stronach internetowych uwierzytelnianych przy pomocy Certyfikatu SSL.
  4. NetArt nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
  5. Odpowiedzialność NetArt jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
  6. NetArt nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Klienta lub osób trzecich korzystających z Certyfikatu SSL oraz za skutki kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych zachowań Klienta lub tych osób.
  7. W związku z wystawieniem Certyfikatu SSL NetArt nie udziela osobiście Klientowi ani jakimkolwiek osobom trzecim jakichkolwiek gwarancji majątkowych. Informacje o udzielonych gwarancjach przez Wystawców zawarte są we wzorcach umownych tych Wystawców.
  8. Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w pkt. VIII. 1, VIII. 2a, VIII. 4, VIII. 5 nie mają zastosowania wobec Klientów będących konsumentami.
 9. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana NetArt w formie pisemnej na adres korespondencyjny NetArt i określać:
   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta NetArt,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy,
   3. zarzuty Klienta,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację,
   5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. NetArt obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz NetArt przez podmioty, za które NetArt nie ponosi odpowiedzialności, NetArt przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. Do umowy pomiędzy Klientem a NetArt zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
  2. Usługa może być świadczona wyłącznie Klientom, którzy korzystają z Panelu Klienta NetArt zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z Panelu Klienta NetArt. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie mają zastosowanie zapisy Regulaminu korzystania z Panelu Klienta NetArt.
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a NetArt, dotyczących świadczenia usług przez NetArt, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby NetArt. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba NetArt.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2013 r.

Drukuj Zamknij