Regulamin promocji "Buduj zasięg w całej Europie!"

 1. Organizator promocji.
  1. Organizatorem akcji promocyjnej "Buduj zasięg w całej Europie - 3 domeny .eu za 0 zł" jest firma NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków - spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000317766, z kapitałem zakładowym w wysokości 125.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych) w całości wpłaconym, REGON: 120805512, NIP: 6751402920, zwana dalej NetArt.
 2. Prawne uregulowania promocji.
  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej NetArt.
  2. Udział w promocji jest dobrowolny.
  3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.
 3. Czas trwania promocji.
  1. Promocja dotyczy domen zamówionych za pośrednictwem strony internetowej NetArt w okresie od dnia 01.04.2013 r. do dnia 30.06.2013.
  2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia domeny za pośrednictwem strony internetowej NetArt.
 4. Zasady promocji.
  1. Promocja dotyczy zamówionych w okresie trwania promocji na pierwszy roczny okres abonamentowy domen europejskich .eu.
  2. Promocja polega na udostępnieniu Klientowi nieodpłatnie do testowania na pierwszy roczny okres abonamentowy nie więcej niż trzech domen z grupy, o której mowa w punkcie IV.1.
  3. Z zastrzeżeniem punktu IV.14 w promocji może wziąć udział każdy Klient NetArt, posiadający konto w Panelu Klienta NetArt, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia domen, o których mowa w punkcie IV.1.
  4. Wybór domeny w promocji dokonywany jest w procesie ich zamawiania. W przypadku rezygnacji z zamówienia wszystkich trzech wybranych domen Klient nie ma możliwości ich późniejszego zamówienia w ramach niniejszej promocji.
  5. Promocja nie dotyczy usług opłaconych punktami Programu Partnerskiego NetArt. Za zamówione w ramach promocji domeny nie są przyznawane punkty Programu Partnerskiego.
  6. NetArt ma prawo zażądać od Klientów nie będących konsumentami, którzy zamówili domeny w niniejszej promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON. Dostarczenie dokumentów może nastąpić drogą elektroniczną, faksem bądź pocztą tradycyjną – NetArt ma prawo wskazać formę dostarczenia kopii w/w dokumentów.
  7. Wezwanie, o którym mowa w pkt. IV.6, NetArt prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Klienta NetArt.
  8. Klient na żądanie NetArt ma obowiązek przedstawić kopię zaświadczenia REGON w ciągu 7 dni roboczych od dnia wezwania do przesłania kopii dokumentów.
  9. Nienadesłanie kopii zaświadczenia REGON w terminie, o którym mowa w pkt. IV.8 oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Klienta i może skutkować rozwiązaniem umowy z NetArt oraz usunięciem domen wraz z usługami dodatkowymi zamówionymi do domen oraz wszystkimi danymi zamieszczonymi na uruchomionych usługach dodatkowych.
  10. Przed przeniesieniem domeny, zarejestrowanej w ramach promocji, do innego usługodawcy przed upływem pierwszego rocznego okresu abonamentowego, Klient zobowiązuje się do przedłużenia domeny w NetArt na kolejny rok.
  11. Przedłużenie terminu ważności domeny zarejestrowanej w ramach promocji odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie odnowienia usługi.
  12. Użytkowanie domeny zarejestrowanej w trakcie trwania promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z usług, zawartym w Regulaminie świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej w NetArt.
  13. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu promocji, a w szczególności postanowień punktu IV.8 i IV.10, będzie on zobowiązany do dokonania na rzecz NetArt wpłaty, tytułem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, której wysokość będzie stanowiła równowartość ceny standardowej netto obowiązującej w dniu rozpoczęcia promocji.
  14. Przeniesienie domeny zarejestrowanej w ramach niniejszej promocji do innego Panelu Klienta NetArt jest możliwe o ile Klient do którego przenoszona jest domena może skorzystać z niniejszej promocji.
 5. Pozostałe.
  1. Do umów pomiędzy Klientem, a NetArt zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a NetArt, dotyczących świadczenia usług przez NetArt, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby NetArt. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba NetArt.
  2. Regulamin obowiązywał od dnia 01.04.2013 r. do dnia 16.04.2013 r.

Drukuj Zamknij