Regulamin promocji "Bezpieczeństwo w sieci"

 1. Organizator promocji.
  1. Organizatorem akcji promocyjnej "Bezpieczeństwo w sieci" jest firma NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków - spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000317766, z kapitałem zakładowym w wysokości 125.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych) w całości wpłaconym, REGON: 120805512, NIP: 6751402920, zwana dalej NetArt.
 2. Prawne uregulowania promocji.
  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej NetArt.
  2. Udział w promocji jest dobrowolny.
  3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.
 3. Czas trwania promocji.
  1. Promocja dotyczy Certyfikatów SSL zamówionych za pośrednictwem strony internetowej NetArt w okresie od dnia 18.03.2013 r. do odwołania.
  2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia Certyfikatów SSL za pośrednictwem strony internetowej NetArt.
 4. Zasady promocji.
  1. Promocja dotyczy zamówionych w okresie trwania promocji Certyfikatów SSL nazwaSSL.
  2. Promocja polega na bezpłatnym udostępnieniu Klientowi do testowania na pierwszy okres abonamentowy Certyfikatu SSL nazwaSSL. Okres abonamentowy Certyfikatu SSL nazwaSSL zamówionego w ramach niniejszej promocji ulega skróceniu i wynosi 3 miesiące.
  3. W promocji może wziąć udział każdy Klient NetArt, posiadający konto w Panelu Klienta NetArt, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia Certyfikatu SSL nazwaSSL.
  4. Klient może zamówić nie więcej niż jeden Certyfikat SSL nazwaSSL w ramach niniejszej promocji.
  5. NetArt ma prawo zażądać od Klientów nie będących konsumentami, którzy zamówili Certyfikat SSL nazwaSSL w niniejszej promocji dostarczenia kopii zaświadczenia REGON. Dostarczenie dokumentów może nastąpić drogą elektroniczną, faksem bądź pocztą tradycyjną – NetArt ma prawo wskazać formę dostarczenia kopii w/w dokumentów.
  6. Wezwanie, o którym mowa w pkt. IV.5, NetArt prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w Panelu Klienta NetArt.
  7. Klient na żądanie NetArt ma obowiązek przedstawić kopię zaświadczenia REGON w ciągu 7 dni roboczych od dnia wezwania do przesłania kopii dokumentów.
  8. Nienadesłanie kopii zaświadczenia REGON w terminie, o którym mowa w pkt. IV.7 oznaczać będzie niewykonanie umowy przez Klienta i może skutkować rozwiązaniem umowy z NetArt oraz unieważnieniem Certyfikatu SSL nazwaSSL zamówionego w ramach niniejszej promocji.
  9. Przedłużenie okresu abonamentowego Certyfikatu SSL nazwaSSL zamówionego w ramach niniejszej promocji odbywa się na ogólnych warunkach obowiązujących w momencie przedłużania okresu abonamentowego Certyfikatów SSL.
  10. Korzystanie z Certyfikatu SSL nazwaSSL zamówionego w ramach niniejszej promocji podlega ogólnym zasadom korzystania z Certyfikatów SSL, zawartym w Regulaminie Certyfikatów SSL.
  11. Przeniesienie Certyfikatu SSL nazwaSSL zamówionego w ramach niniejszej promocji do innego Panelu Klienta NetArt jest możliwe o ile Klient do którego przenoszony jest Certyfikat SSL może skorzystać z niniejszej promocji.
 5. Pozostałe.
  1. Do umów pomiędzy Klientem, a NetArt zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a NetArt, dotyczących świadczenia usług przez NetArt, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby NetArt. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba NetArt.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 18.03.2013 r.

Drukuj Zamknij