Regulamin promocji "Strona WWW na dobry start!"

 1. Organizator promocji.
  1. Organizatorem akcji promocyjnej "Strona WWW na dobry start!" jest NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. z  siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000317766 z kapitałem zakładowym w wysokości 125.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych) w całości wpłaconym, REGON: 120805512, NIP: 6751402920 – zwana w dalszej części Regulaminu „NetArt”.
 2. Prawne uregulowania promocji.
  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej NetArt.
  2. Udział w promocji jest dobrowolny.
  3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.
 3. Czas trwania promocji.
  1. Promocja dotyczy usług zamówionych za pośrednictwem strony internetowej NetArt przy wykorzystaniu przez Klienta kodu rabatowego w okresie od dnia 06.05.2013 r. do dnia 30.09.2013 r.
  2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia usługi za pośrednictwem strony internetowej NetArt.
 4. Zasady promocji.
  1. Promocja dotyczy zamówionych w okresie trwania promocji usług, na które obowiązuje kod rabatowy.
  2. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu dla usługi, o której mowa w punkcie IV.1, lub innej korzyści, na następujących warunkach:
   Nazwa usługi Warunki promocji
   Strona WWW Standard Obniżenie ceny usługi do kwoty 270 zł netto (332,10 zł brutto)
  3. Uczestnikiem promocji może być każdy Klient NetArt, posiadający konto w Panelu Klienta NetArt, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia usługi i posłuży się przy tym kodem rabatowym.
  4. Wybór usługi w promocji dokonywany jest w procesie zamówienia usługi, o której mowa w punkcie IV.1.
  5. Promocja nie dotyczy usług opłaconych punktami Programu Partnerskiego NetArt. Za zamówione w ramach promocji strony WWW nie są przyznawane punkty Programu Partnerskiego.
  6. Przedłużenie ważności usługi odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie jej odnowienia.
  7. Szczegółowe zasady i sposób korzystania przez Klienta z usług zamówionych w trakcie trwania promocji określają regulaminy świadczenia tych usług oraz Regulamin korzystania z Panelu Klienta NetArt, które są opublikowane na stronie internetowej NetArt. Klient przyjmuje do wiadomości, iż naruszenie zasad określonych w wyżej wymienionych regulaminach oznacza naruszenie niniejszego Regulaminu.
  8. Klient przyjmuje do wiadomości, iż NetArt jest uprawniony do dokonania weryfikacji danych Klienta w sposób określony w Rozdziale III Regulaminu korzystania z Panelu Klienta w NetArt.
  9. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu promocji, a w szczególności postanowień punktu IV.7 będzie on zobowiązany do dokonania na rzecz NetArt wpłaty, tytułem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, której wysokość będzie stanowiła równowartość różnicy ceny standardowej netto usługi, obowiązującej w dniu rozpoczęcia promocji i zapłaconej przez Klienta ceny netto usługi przy wykorzystaniu kodu rabatowego.
  10. Regulaminy promocji obowiązujące u Organizatora promocji mogą wyłączać możliwość łączenia promocji „Strona WWW na dobry start!” z innymi promocjami.
  11. Klient nie jest uprawniony do dalszego udostępniania przydzielonego kodu rabatowego. NetArt zastrzega sobie prawo do zablokowania usług zamówionych przez osoby trzecie przy wykorzystaniu kodu rabatowego przydzielonego Klientowi a ponadto do anulowania kodu rabatowego w przypadku jego udostępnienia osobom trzecim.
 5. Pozostałe
  1. Do umów pomiędzy Klientem, a NetArt zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a NetArt, dotyczących świadczenia usług przez NetArt, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby NetArt. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba NetArt.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 06.05.2013 r.

Drukuj Zamknij