Regulamin promocji "Marcowa promocja na serwery Active!"

 1. Organizator promocji.
  1. Organizatorem akcji promocyjnej "Marcowa Promocja na serwery Active!" jest NetArt Spółka AkcyjnaS.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorcówprowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego podnr KRS: 0000317766 z kapitałem zakładowym w wysokości 125.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięćmilionów złotych) w całości wpłaconym, REGON: 120805512, NIP: 6751402920 – zwana w dalszej częściRegulaminu „NetArt”
 2. Prawne uregulowania promocji.
  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, którego treść dostępna jest na stronieinternetowej NetArt. Przystąpienie do korzystania z kodu rabatowego jest dobrowolne oraz równoznaczne zakceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. Niniejszepostanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.
 3. Czas trwania promocji.
  1. Promocja dotyczy usług zamówionych za pośrednictwem strony internetowej NetArt przy wykorzystaniuprzez Klienta kodu rabatowego w okresie od dnia 04.03.2013 r. do dnia 31.03.2013 r.
  2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia usługi za pośrednictwem strony internetowejNetArt.
 4. Zasady promocji.
  1. Promocja dotyczy zamówionych w okresie trwania promocji usług, na które obowiązuje kod rabatowy.
  2. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu dla usługi, o której mowa w punkcie IV.1, lub innejkorzyści, na następujących warunkach:

   Nazwa usługi Serwer Active
   Warunki promocji Obniżenie ceny usługi do kwoty 130 zł netto (159,90 zł brutto)

  3. Uczestnikiem promocji może być każdy Klient NetArt, posiadający konto w Panelu Klienta NetArt, który wokresie trwania promocji dokona zamówienia usługi i posłuży się przy tym kodem rabatowym.
  4. Wybór usługi w promocji dokonywany jest w procesie zamówienia usługi, o której mowa w punkcie IV.1.
  5. Promocja nie dotyczy usług opłaconych punktami Programu Partnerskiego NetArt.
  6. Przedłużenie ważności usługi odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie jej odnowienia.
  7. Szczegółowe zasady i sposób korzystania przez Klienta z usług zamówionych w trakcie trwania promocjiokreślają regulaminy świadczenia tych usług oraz Regulamin korzystania z Panelu Klienta NetArt które sąopublikowane na stronie internetowej NetArt. Klient przyjmuje do wiadomości, iż naruszenie zasadokreślonych w wyżej wymienionych regulaminach oznacza naruszenie niniejszego Regulaminu.
  8. Klient przyjmuje do wiadomości, iż NetArt jest uprawniony do dokonania weryfikacji danych Klienta wsposób określony w Rozdziale III Regulaminu korzystania z Panelu Klienta w NetArt.
  9. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu promocji, a w szczególności postanowień punktu IV.7będzie on zobowiązany do dokonania na rzecz NetArt wpłaty, tytułem odszkodowania za niewykonanie lubnienależyte wykonanie umowy przez Klienta, której wysokość będzie stanowiła równowartość różnicy cenystandardowej netto usługi, obowiązującej w dniu rozpoczęcia promocji i zapłaconej przez Klienta ceny nettousługi przy wykorzystaniu kodu rabatowego.
  10. Regulaminy promocji obowiązujące u Organizatora promocji mogą wyłączać możliwość łączenia promocji„Marcowa Promocja na serwery Active!” z innymi promocjami.
  11. Klient nie jest uprawniony do dalszego udostępniania przydzielonego kodu rabatowego. NetArt zastrzegasobie prawo do zablokowania usług zamówionych przez osoby trzecie przy wykorzystaniu kodu rabatowegoprzydzielonego Klientowi a ponadto do anulowania kodu rabatowego w przypadku jego udostępnieniaosobom trzecim.
 5. Pozostałe.
  1. Do umów pomiędzy Klientem, a NetArt zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąćz umów pomiędzy Klientem a NetArt, dotyczących świadczenia usług przez NetArt, którym nie uda sięzapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dlasiedziby NetArt. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będącychkonsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba NetArt.
  2. Regulamin obowiązuje od dnia 04.03.2013 r.

Drukuj Zamknij