Wykorzystanie usługi

Statystyki serwera hostingowego w nazwa.pl

Każdy z ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl posi­a­da swój włas­ny pan­el Active.admin do zarządza­nia usługa­mi. W pan­elu zna­j­du­je się m.in. zakład­ka Statysty­ki, dzię­ki której możesz sprawdz­ić, np. stopień wyko­rzys­ta­nia powierzch­ni dyskowej, obciąże­nie ser­w­era i baz danych, czy skon­fig­urować raporty o kończącej się przestrzeni na kon­cie e‑mail lub też zwery­fikować, jakie błędy powodu­ją prob­le­my w dzi­ała­niu stron.

W celu wyświ­etle­nia intere­su­ją­cych Cię infor­ma­cji, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, najedź kur­sorem na zakład­kę Statysty­ki (1) i wybierz z menu odpowied­nią opcję.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

Wykorzystanie usługi

Z zakład­ki Statysty­ki wybierz opcję Wyko­rzys­tanie usłu­gi. Zna­jdziesz tutaj wykresy takich danych jak:

  1. Statysty­ki wyko­rzys­ta­nia usłu­gi hostin­gowej – sprawdzisz tutaj czas uży­cia pro­ce­so­ra, wyko­rzys­tanie powierzch­ni dyskowej oraz ilość przesłanych danych. Dane doty­czą łącznych wartoś­ci całego ser­w­era w ciągu ostat­nich 30 dni.

  2. Szczegółowe statysty­ki wyko­rzys­ta­nia ser­w­era WWW, FTP, SSH i CRON – zobaczysz czas uży­cia pro­ce­so­ra w ciągu ostat­nich 30 dni oraz wyko­rzys­tanie powierzch­ni dyskowej i ilość przesłanych danych w ciągu ostat­nich 7 dni. Dane doty­czą częś­ci ser­w­era przez­nac­zonej dla obsłu­gi stron inter­ne­towych i FTP.
  3. Szczegółowe statysty­ki wyko­rzys­ta­nia ser­w­era pocz­towego – dane doty­czą częś­ci ser­w­era odpowiedzial­nej za obsługę pocz­ty. Zna­jdziesz tutaj czas uży­cia pro­ce­so­ra w ciągu ostat­nich 30 dni, wyko­rzys­tanie powierzch­ni dyskowej przez kon­ta pocz­towe, liczbę logowań POP3 i IMAP, liczbę wysłanych i ode­branych wiado­moś­ci oraz ilość przesłanych danych. Wykresy, poza cza­sem uży­cia pro­ce­so­ra, prezen­towane są dla ostat­nich 7 dni.
  4. Szczegółowe statysty­ki wyko­rzys­ta­nia ser­w­erów baz danych MariaDB/PostgreSQL – sprawdzisz tutaj czas uży­cia pro­ce­so­ra w ciągu ostat­nich 30 dni, a także liczbę połączeń do baz danych, liczbę zapy­tań do baz danych, liczbę pobranych z baz wier­szy oraz ilość przesłanych danych. Poza cza­sem uży­cia pro­ce­so­ra, pozostałe wykresy doty­czą ostat­nich 7 dni.
Table of Contents