W jaki sposób wystawić fakturę VAT, proformę, korygującą?

Dodawanie nowej faktury

Aby rozpocząć korzys­tanie z pro­gra­mu Active.invoice, wpisz w przeglą­darce inter­ne­towej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzu­pełnij dane logowa­nia (2), czyli nazwę użytkown­i­ka i hasło dostępowe, a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

Pro­gram Active.invoice pozwala w intu­icyjny sposób wys­taw­iać i edy­tować fak­tu­ry VAT, pro­for­ma i korygu­jące.

Aby wys­taw­ić nową fak­turę, należy w górnym menu wybrać zakład­kę Fak­tu­ry (1), a następ­nie kliknąć opcję Wys­taw (2).

Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz dodawa­nia nowej fak­tu­ry. W lewym górnym rogu wybierz z listy rozwi­janej Rodzaj (1) fak­tu­ry: VAT, Pro­for­ma, Korygu­ją­ca.

Dodawanie faktury VAT i proforma
 1. Wpisz ręcznie lub pozostaw automaty­cznie wpisany numer fak­tu­ry (1).
 2. Wybierz datę wys­taw­ienia fak­tu­ry (2) i datę sprzedaży (3).
 3. Jeśli fak­tu­ra nie została jeszcze opła­cona, wybierz ter­min płat­noś­ci (4) i for­mę zapłaty (5).
 4. Jeśli fak­tu­ra została już opła­cona, zaz­nacz check­box przy opcji Opła­cona (6), wybierz datę doko­nanej zapłaty (7) i jej for­mę (8).
 5. Uzu­pełnij dane Naby­w­cyAdresa­ta (1) fak­tu­ry lub wybierz naby­w­cę z listy (2), wów­czas jego dane zostaną automaty­cznie wypełnione. Jeśli wpisu­jesz dane naby­w­cy po raz pier­wszy, zaz­nacz poniżej check­box Utwórz nowego kon­tra­hen­ta (3), aby przy kole­jnej fak­turze móc wybrać go z listy.
 6. Dodaj sprzedawane pro­duk­ty wpisu­jące ręcznie ich dane lub wybier­a­jąc z listy (1). Dopisz ewen­tu­alne uwa­gi doty­czące fak­tu­ry i kliknij poniżej przy­cisk Wys­taw (2), aby zakończyć jej dodawanie.
Dodawanie faktury korygującej
 1. Po wybra­niu, przy opcji Rodzaj, fak­tu­ry Korygu­jącej, wyświ­et­lony zostanie komu­nikat o koniecznoś­ci wybra­nia fak­tu­ry, która ma być sko­ry­gowana. Zatwierdź komu­nikat klika­jąc OK.
 2. Kliknij przy­cisk Wybierz fak­turę do korek­ty (1), który widoczny będzie powyżej Rodza­ju fak­tu­ry i z listy wybierz tę fak­turę, dla której chcesz dodać korek­tę.
 3. Po wybra­niu fak­tu­ry do sko­ry­gowa­nia, pola z dany­mi naby­w­cy oraz z pro­duk­ta­mi zostaną automaty­cznie uzu­pełnione. Wykon­aj wyma­gane zmi­any na fak­turze.
 4. Opcjon­al­nie, uzu­pełnij dodatkowe Infor­ma­c­je o korek­cie, wybier­a­jąc czy jest ona Zmniejsza­ją­ca czy Zwięk­sza­ją­ca (1) oraz wpisu­jąc Pod­stawę korek­ty (2).
 5. Po wyko­na­niu zmi­an i uzu­pełnie­niu infor­ma­cji, kliknij przy­cisk Wys­taw.
Table of Contents