Powiadomienia SMS o nowej poczcie

Ze wzglę­du na częste zmi­any oper­a­torów teleko­mu­nika­cyjnych, a także zgłaszane przez Klien­tów częste prob­le­my z bramka­mi SMS po stron­ie oper­a­torów, akty­wowanie powiadomień SMS zostało na stałe wyłąc­zone.

Nazwa.pl nie planu­je udostęp­ni­a­nia tej funkcji w przyszłoś­ci.

Table of Contents