Podstawowe informacje, logowanie i zmiana hasła

Czym jest Active.invoice?

Pro­gram Active.invoice to aplikac­ja wspo­ma­ga­ją­ca fak­tur­owanie. Nie wyma­ga insta­lacji dodatkowego opro­gramowa­nia na kom­put­erze, ponieważ dostęp do niej odby­wa się za pośred­nictwem przeglą­dar­ki inter­ne­towej.

Pod­sta­wowe funkc­je pro­gra­mu Active.invoice to m.in.:

 • wys­taw­ian­ie doku­men­tów takich jak fak­tu­ry, pro­formy, rachun­ki i fak­tu­ry korygu­jące;
 • defin­iowanie stawek VAT;
 • tworze­nie listy pro­duk­tów i ich kat­e­gorii;
 • zarządzanie listą kon­tra­hen­tów;
 • wysyłanie fak­tur na adresy e‑mail kon­tra­hen­tów;
 • tworze­nie raportów.
Logowanie do Active.invoice

Aby rozpocząć korzys­tanie z pro­gra­mu Active.invoice, wpisz w przeglą­darce inter­ne­towej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzu­pełnij dane logowa­nia (2), czyli nazwę użytkown­i­ka i hasło dostępowe, a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Nazwą użytkown­i­ka jest pier­wszy człon adresu ser­w­era, na którym uru­chomiono usługę, lub jego pełny iden­ty­fika­tor. Przykład­owo, dla ser­w­era o iden­ty­fika­torze server12345.nazwa.pl, loginem do Active.invoice będzie server12345 lub server12345.nazwa.pl. Hasło dostępowe jest ustanaw­iane po założe­niu usłu­gi. Moż­na je również zmienić w Pan­elu Klien­ta.

Logowanie do aplikacji zre­al­i­zować moż­na również bezpośred­nio poprzez Pan­el Klien­ta. W tym celu należy prze­jść do zakład­ki Cen­trum logowa­nia (1) i kliknąć przy­cisk PRZEJDŹ (2), który widoczny będzie w akty­wnej sekcji Active.invoice.

Zmiana hasła do Active.invoice

Zmi­anę hasła do aplikacji wykon­ać moż­na w Pan­elu Klien­ta. W tym celu, po zal­o­gowa­niu do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź do zakład­ki Two­je danezmi­ana haseł i wybierz kartę Active.invoice (1). Wyświ­et­lony zostanie for­mu­la­rz, w którym należy:

 • wybrać iden­ty­fika­tor ser­w­era, na którym uru­chomiono usługę Active.invoice (2);
 • wpisać hasło logowa­nia do Pan­elu Klien­ta (3), w celu auto­ryza­cji zmi­any;
 • dwukrot­nie wpisać nowe hasło do usłu­gi Active.invoice (4);
 • kliknąć przy­cisk ZATWIERDŹ (5).

Zale­cane jest ustaw­ie­nie sil­nego hasła, które charak­teryzu­je się dłu­goś­cią przy­na­jm­niej 8 znaków (im dłuższe tym lep­iej), wśród których powin­ny się znaleźć małe oraz wielkie litery, zna­ki spec­jalne i cyfry. Zale­ca się, aby silne hasło nie zaw­ier­ało pop­u­larnych wyrazów, imion czy też nazw włas­nych.

Zmi­ana hasła możli­wa jest również bezpośred­nio w samej aplikacji Active.invoice. Aby ją zre­al­i­zować, wykon­aj następu­jące czyn­noś­ci:

 • prze­jdź w górnym menu aplikacji do zakład­ki Kon­fig­u­rac­ja (1) i wybierz opcję Zmi­ana Hasła (2);
 • wpisz obec­ne hasło do pro­gra­mu (3);
 • wpisz dwukrot­nie nowe hasło (4);
 • kliknij przy­cisk Zapisz (5).

Table of Contents