Pieczęć certyfikatu SSL

Czym jest pieczęć certyfikatu?

Pieczęć bez­pieczeńst­wa jest sym­bol­em zau­fa­nia Urzę­du Cer­ty­fikacji do strony inter­ne­towej. Pieczęć wydawana jest wraz z cer­ty­fikatem SSL. Posi­ada­jąc Cer­ty­fikat SSL możesz umieś­cić ją na włas­nej stron­ie inter­ne­towej. Będzie infor­mować ona użytkown­ików Two­jego ser­wisu o zaszyfrowanym, bez­piecznym połącze­niu.

Aby pobrać pieczęć cer­ty­fikatu, zaloguj się do Pan­elu Klien­ta (1) poda­jąc swój Login i Hasło (2) i wciśnij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi (1)Cer­ty­fikaty SSL (2), wybierz cer­ty­fikat, a następ­nie kliknij w przy­cisk pobierz pieczęć.

Table of Contents