Opis poszczególnych funkcji Active.admin

Pan­el Active.admin jest wygod­nym narzędziem, dzię­ki które­mu użytkown­i­cy usług hostin­gowych nazwa.pl mogą w pełni zarządzać posi­adany­mi przez siebie ser­w­era­mi www i pocz­towy­mi. Niniejszy artykuł przed­staw­ia w skró­cie opis poszczegól­nych funkcji, które dostęp­ne są w pan­elu Active.admin.

Dzi­ałanie poszczegól­nych funkcji zostało wyjaśnione na przykładach w artykułach w dzi­ałach: Cloud­Host­ing, Cloud­Host­ing Word­Press, Cloud­Host­ing e‑Sklep, Cer­ty­fikaty SSL.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak zal­o­gować się do pan­elu Active.admin?

 1. Pocz­ta
  • Wykaz kont e‑mail – wyświ­et­la wszys­tkie kon­ta e‑mail na ser­w­erze z późniejszą opcją edy­cji ich ustaw­ień;
  • Dodaj kon­to e‑mail – pozwala na dodanie nowego kon­ta e‑mail (szczegółowy opis funkcji);
  • Migrac­ja pocz­ty – pozwala na migrację pocz­ty z zewnętrznego ser­w­era na ser­w­er w nazwa.pl (szczegółowy opis funkcji);
  • Wykaz aliasów – wyświ­et­la wszys­tkie aliasy na ser­w­erze z późniejszą opcją ich edy­cji;
  • Dodaj alias – pozwala na dodanie nowego alia­su (szczegółowy opis funkcji);
  • Fil­tr antys­pamowy – pozwala na edy­cję ustaw­ień białej i czarnej listy (szczegółowy opis funkcji);
  • Wykaz list dyskusyjnych – wyświ­et­la wszys­tkie utwor­zone listy dyskusyjne z późniejszą opcją edy­cji;
  • Dodaj listę dyskusyjną – pozwala na dodanie nowej listy dyskusyjnej (szczegółowy opis funkcji).
 2. Dome­ny
  • Wykaz domen – wyświ­et­la listę domen z późniejszą opcją edy­cji ich ustaw­ień;
  • Dodaj domenę – pozwala na dodanie obsłu­gi nowej dome­ny (szczegółowy opis funkcji);
  • Cer­ty­fikaty SSL – pozwala na zarządzanie cer­ty­fikata­mi SSL; funkc­ja ta jest niedostęp­na w przy­pad­ków ser­w­erów pocz­towych serii Cloud­Mail; (szczegółowy opis funkcji);
 3. FTP
  • Wykaz kont FTP – wyświ­et­la listę kont FTP dodanych na ser­w­erze (szczegółowy opis funkcji);
  • Dodaj kon­to FTP – pozwala na dodanie nowego kon­ta FTP;
  • Dostęp do FTP – pozwala na kon­fig­u­rację opcji dostępu do FTP.

  WAŻNE! Funkc­je menu FTP są niedostęp­ne w przy­pad­ków ser­w­erów pocz­towych serii Cloud­Mail.

 4. Bazy danych
  • Wykaz baz danych – wyświ­et­la listę baz danych na ser­w­erze z późniejszą opcją ich edy­cji;
  • Dodaj bazę danych – pozwala na dodanie nowej bazy danych (szczegółowy opis funkcji);
  • Migrac­ja bazy danych – pozwala na migrację bazy danych z innego ser­w­era;
  • Redis, Mem­cached – pozwala na włączenie/wyłączenie dodatkowych mech­a­nizmów pamię­ci podręcznej ser­w­era dla baz danych (szczegółowy opis funkcji);

  WAŻNE! Funkc­je menu Bazy danych są niedostęp­ne w przy­pad­ków ser­w­erów pocz­towych serii Cloud­Mail.

 5. Aplikac­je
  • Dodaj aplikac­je – uruchamia okno Autoin­sta­la­to­ra aplikacji;
  • Kreator WWW – wyświ­et­la infor­ma­c­je doty­czące logowa­nia do aplikacji Kreator WWW (opc­ja dostęp­na jedynie dla Klien­tów już posi­ada­ją­cych Kreator WWW, niedostęp­na w przy­pad­ku ser­w­erów zaku­pi­onych po wyco­fa­niu usłu­gi Kreato­ra WWW).

  WAŻNE! Funkc­je menu Aplikac­je są niedostęp­ne w przy­pad­ków ser­w­erów pocz­towych serii Cloud­Mail.

 6. Word­Press (zakład­ka widocz­na w przy­pad­ku ser­w­erów serii Cloud­Host­ing Word­Press) / e‑Sklep (zakład­ka widocz­na w przy­pad­ku ser­w­erów serii Cloud­Host­ing e‑Sklep)
 7. Statysty­ki
  • Wyko­rzys­tanie usłu­gi – wyświ­et­la infor­ma­c­je doty­czące wyko­rzys­ta­nia trans­feru i zaję­toś­ci oraz obciąże­nia ser­w­era (szczegółowy opis funkcji);
  • Mon­i­tor zaję­toś­ci — umożli­wia cyk­liczne sprawdzanie poziomu wyko­rzys­ta­nia obszaru dyskowego, przy­dzielonego na poszczególne usłu­gi (szczegółowy opis funkcji);
  • Obciąże­nie baz danych – wyświ­et­la statysty­ki i wykresy obciąże­nia dla baz danych (szczegółowy opis funkcji);
  • Statysty­ki WWW – wyświ­et­la infor­ma­c­je doty­czące logowa­nia do aplikacji Active.stats (szczegółowy opis funkcji);
  • Trans­fer ser­w­era – wyświ­et­la statysty­ki doty­czące trans­feru ser­w­era (szczegółowy opis funkcji);
  • Dzi­en­nik ser­w­era i usług dodatkowych – umożli­wia wyświetlenie/pobranie dzi­en­ni­ka dostępu dla ser­w­era i usług dodatkowych oraz wykazu błędów dla ser­w­era (szczegółowy opis funkcji).

  WAŻNE! W przy­pad­ku ser­w­erów serii Cloud­Mail w zakład­ce Statysty­ki dostęp­ne są tylko funkc­je Wyko­rzys­tanie usłu­gi oraz Mon­i­tor zaję­toś­ci, pozostałe funkc­je są niedostęp­ne.

 8. Ustaw­ienia

  WAŻNE! Funkc­je menu Ustaw­ienia są niedostęp­ne w przy­pad­ków ser­w­erów pocz­towych serii Cloud­Mail.

Table of Contents