Monitor zajętości

Statystyki serwera hostingowego w nazwa.pl

Każdy z ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl posi­a­da swój włas­ny pan­el Active.admin do zarządza­nia usługa­mi. W pan­elu zna­j­du­je się m.in. zakład­ka Statysty­ki, dzię­ki której możesz sprawdz­ić, np. stopień wyko­rzys­ta­nia powierzch­ni dyskowej, obciąże­nie ser­w­era i baz danych, czy skon­fig­urować raporty o kończącej się przestrzeni na kon­cie e‑mail lub też zwery­fikować, jakie błędy powodu­ją prob­le­my w dzi­ała­niu stron.

W celu wyświ­etle­nia intere­su­ją­cych Cię infor­ma­cji, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, najedź kur­sorem na zakład­kę Statysty­ki (1) i wybierz z menu odpowied­nią opcję.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?

Monitor zajętości

Z zakład­ki Statysty­ki wybierz opcję Mon­i­tor zaję­toś­ci. Dzię­ki niemu, na zdefin­iowany adres e‑mail możesz otrzy­mać powiadomie­nie, jeśli na dowol­nym kon­cie e‑mail na ser­w­erze, w bazie danych, lub zarez­er­wowanej powierzch­ni dla WWW i FTP przekroc­zona zostanie ustalona wartość powierzch­ni.

Jeśli do tej pory mon­i­tor zaję­toś­ci był wyłąc­zony, po prze­jś­ciu do jego opcji w pan­elu Active.admin zaz­nacz check­box Przesyłaj raport doty­czą­cy przekroczenia ustalonej zaję­toś­ci (1). Poniżej pojaw­ią się do ustaw­ienia dwie opc­je:

  • Poziom zaję­toś­ci – ustaw pro­cen­tową wartość (2), po przekrocze­niu której raport zostanie wysłany;
  • Prześlij raport na adres e‑mail – zdefini­uj adres pocz­ty elek­tron­icznej (3), na który zostanie przesłane powiadomie­nie.

Po skon­fig­urowa­niu opcji, kliknij przy­cisk Zapisz (4).

WAŻNE! Aby zmin­i­mal­i­zować ryzyko nieza­uważe­nia ewen­tu­al­nego rapor­tu, zale­cane jest zdefin­iowanie stale uży­wanego adresu e‑mail do przesyła­nia powiadomień.

Table of Contents