Monitor zajętej przestrzeni dyskowej

Funkc­ja Mon­i­tor zaję­toś­ci, dostęp­na z poziomu pan­elu Active.admin, umożli­wia cyk­liczne sprawdzanie poziomu wyko­rzys­ta­nia obszaru dyskowego, przy­dzielonego na poszczególne usłu­gi. Po włącze­niu tej opcji, raz na dobę sprawdzana jest pamięć przez­nac­zona na: WWW, kon­ta pocz­towe, bazy danych, a także inne posi­adane usłu­gi. W przy­pad­ku przekroczenia ustalonego poziomu zaję­cia, które­jkol­wiek z mon­i­torowanych powierzch­ni dyskowych, twor­zony jest raport. Zaw­iera on zestaw­ie­nie usług o zaję­toś­ci­ach wyższych od ustalonego poziomu i jest przesyłany na wskazany w for­mu­la­rzu adres e‑mail.

Konfigurowanie monitora zajętości
  1. Wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3) (Sprawdź: Jak ustal­ić właś­ci­wy pan­el Active.admin?).
  2. Prze­jdź do zakład­ki Statysty­kiMon­i­tor zaję­toś­ci.
  3. Zaz­nacz opcję Przesyłaj raport doty­czą­cy przekroczenia ustalonej zaję­toś­ci.
  4. W polu Poziom zaję­toś­ci wybierz z listy rozwi­janej pro­cen­tową wartość, po przekrocze­niu której wysłany zostanie komu­nikat.
  5. W pustym polu przy opcji Prześlij raport na adres e‑mail, wpisz dowol­ny adres, na który raport zostanie przesłany. Zale­cane jest podanie najczęś­ciej uży­wanego adresu, aby nie pom­inąć przesyłanej wiado­moś­ci zaw­ier­a­jącej raport.
  6. Ustaw­ienia należy zachować, klika­jąc na przy­cisk Zapisz.

Table of Contents