Jakie dane są potrzebne do odnowienia certyfikatu SSL?

Do odnowienia cer­ty­fikatu SSL potrzeb­ne jest wygen­erowanie i przesłanie poprzez for­mu­la­rz w Pan­elu Klien­ta nowego kodu CSR. Należy utworzyć go w dowol­nym, służą­cym do tego gen­er­a­torze. Pod­czas tworzenia kodu CSR należy wprowadz­ić iden­ty­czne dane, jak przy pier­wot­nym zamówie­niu cer­ty­fikatu, wybier­a­jąc szyfrowanie EC.

W for­mu­la­rzu gen­er­a­to­ra CSR podać należy następu­jące dane:

  • Nazwę dome­ny (CN – Com­mon Name);
  • Nazwę firmy lub imię i nazwisko (O – Orga­ni­za­tion Name);
  • Jednostkę/dział orga­ni­za­cji (OU – Orga­ni­za­tion Unit);
  • Mias­to (L – Local­i­ty);
  • Wojew­ództ­wo (SP – State or Province);
  • Kod kra­ju (C – Coun­try code);
  • Adres e‑mail (E – Email).

Jeśli nie pamię­tasz, jakie dane podawałeś generu­jąc CSR w poprzed­nim roku, skon­tak­tuj się z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta, wysyła­jąc wiado­mość z auto­ry­zowanego adresu e‑mail na kontakt@nazwa.pl. Postaramy się sprawdz­ić dla Ciebie wszys­tkie niezbędne infor­ma­c­je. Infor­ma­c­je na tem­at odnowienia cer­ty­fikatu SSL zaku­pi­onego w nazwa.pl zna­jdziesz tutaj.

Table of Contents