Jak zmienić dane lub nazwę Abonenta domeny?

  • Pomoc
  • Domeny
  • Jak zmienić dane lub nazwę Abonenta domeny?
Domeny polskie i europejskie

Aby zmienić dane lub nazwę Abo­nen­ta pol­skiej albo europe­jskiej dome­ny, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­milista Abo­nen­tów.

Na liś­cie odszukaj Abo­nen­ta, którego dane chcesz popraw­ić i kliknij w jego nazwę lub nazwę skró­coną. Wyświ­et­lone zostaną obec­ne dane Abo­nen­ta wraz z listą domen do niego przyp­isanych. Kliknij przy­cisk Zmi­ana danych Abo­nen­ta (1).

Jeśli do wybranego Abo­nen­ta przyp­isana będzie również przy­na­jm­niej jed­na dom­e­na glob­al­na (z rozsz­erze­niem: .com, .net, .biz, .org lub .info), pojawi się komu­nikat z prośbą o wskazanie, czy zmi­ana doty­czyć ma wszys­t­kich domen, czy też jedynie pol­s­kich i europe­js­kich. Jeśli chcesz dokon­ać zmi­any wyłącznie dla domen .pl i .eu, zaz­nacz właś­ci­wą opcję i kliknij przy­cisk Dalej.

  • Wybranie wszys­t­kich domen umożli­wi zmi­anę nazwy skró­conej, imienia i nazwiska reprezen­tan­ta (w przy­pad­ku firmy), adresu kore­spon­den­cyjnego oraz nr. tele­fonu i nr. fak­su. Pozostałe dane muszą zostać zmody­fikowane poprzez przeprowadze­nie cesji.
  • Wybranie domen .pl i .eu umożli­wi zmi­anę imienia i nazwiska Abo­nen­ta, nazwy firmy, nazwy skró­conej, god­noś­ci reprezen­tan­ta (w przy­pad­ku firmy), adresu kore­spon­den­cyjnego, nr. tele­fonu i nr. fak­su, a także adresu e‑mail.

UWAGA! Jeśli do Abo­nen­ta przyp­isane są również dome­ny glob­alne, wybranie opcji Tylko dla .pl i .eu i doko­nanie zmi­an w danych, spowodu­je pow­stanie nowego Abo­nen­ta, różniącego się w zakre­sie tych zmienionych danych. Zostaną do niego przyp­isane dome­ny pol­skie i europe­jskie, nato­mi­ast glob­alne pozostaną pow­iązane z Abo­nen­tem posi­ada­ją­cym doty­chcza­sowe dane.

Po wpisa­niu aktu­al­nych danych, zapoz­naj się z treś­cią zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaak­cep­tuj ją (1), a następ­nie kliknij przy­cisk Zatwierdź (2).

Domeny globalne

W celu zmi­any danych Abo­nen­ta dome­ny glob­al­nej, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Po zal­o­gowa­niu, prze­jdź do zakład­ki Zarządzanie usługa­milista Abo­nen­tów.

Na liś­cie odszukaj Abo­nen­ta, którego dane chcesz popraw­ić i kliknij w jego nazwę lub nazwę skró­coną. Wyświ­et­lone zostaną obec­ne dane Abo­nen­ta wraz z listą domen do niego przyp­isanych. Kliknij przy­cisk Zmi­ana danych Abo­nen­ta (1).

Wyświ­et­lony zostanie komu­nikat z prośbą o wybranie, których domen doty­czyć ma zmi­ana. Jeśli chcesz wykon­ać zmi­any dla przy­na­jm­niej jed­nej dome­ny glob­al­nej, zaz­nacz opcję Wszys­tkie i kliknij przy­cisk Dalej.

W przy­pad­ku domen glob­al­nych, zmienić możesz nazwę skró­coną, imię i nazwisko reprezen­tan­ta (w przy­pad­ku firmy), adres kore­spon­den­cyjny oraz nr. tele­fonu i nr. Fak­su. Zgod­nie z zasada­mi ICANN, zmi­ana danych Abo­nen­ta dome­ny glob­al­nej, w zakre­sie zmi­any nazwy firmy, imienia i nazwiska Abo­nen­ta (w przy­pad­ku klien­ta indy­wid­u­al­nego), a także adresu e‑mail, nie jest możli­wa. Te infor­ma­c­je mogą zostać zmienione jedynie poprzez wyko­nanie cesji dome­ny.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Ces­ja praw do dome­ny

Po wpisa­niu aktu­al­nych danych, zapoz­naj się z treś­cią zgody na przetwarzanie danych osobowych i zaak­cep­tuj ją (1), a następ­nie kliknij przy­cisk Zatwierdź (2).

WAŻNE! Jeśli w danych Abo­nen­ta chcesz zmienić:

  • sta­tus prawny – z oso­by fizy­cznej na fir­mę lub odwrot­nie;
  • NIP, REGON lub PESEL;
  • kraj oby­wa­telst­wa (dla oso­by fizy­cznej, w przy­pad­ku domen .eu)

konieczne jest wyko­nanie cesji dome­ny, z możli­woś­cią równoczes­nej zmi­any Klien­ta (płat­ni­ka) za usługę rejes­tracji.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Ces­ja praw do dome­ny

 

Table of Contents