Jak zmienić dane firmy na fakturze?

Aby rozpocząć korzys­tanie z pro­gra­mu Active.invoice, wpisz w przeglą­darce inter­ne­towej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzu­pełnij dane logowa­nia (2), czyli nazwę użytkown­i­ka i hasło dostępowe, a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

W każdym momen­cie korzys­ta­nia z aplikacji możesz dokon­ać korek­ty danych swo­jej firmy, które widoczne są na wys­taw­ianych przez Ciebie fak­tu­rach w polu Dane sprzeda­jącego. Aby je zmienić, po zal­o­gowa­niu do aplikacji prze­jdź w górnym menu do zakład­ki Kon­fig­u­rac­ja (1) i wybierz opcję Dane firmy (2).

Sko­ryguj dane w wyświ­et­lonym for­mu­la­rzu i kliknij przy­cisk Zapisz (1), aby zachować zmi­any.

Zak­tu­al­i­zowane dane widoczne będę na nowo wys­taw­ionych fak­tu­rach. Fak­tu­ry, które zostały wys­taw­ione przed doko­naniem zmi­any danych, nie zostaną zak­tu­al­i­zowane.

Table of Contents