Jak zdefiniować stawkę VAT?

Aby rozpocząć korzys­tanie z pro­gra­mu Active.invoice, wpisz w przeglą­darce inter­ne­towej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzu­pełnij dane logowa­nia (2), czyli nazwę użytkown­i­ka i hasło dostępowe, a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

Możesz ustal­ić dowol­ną liczbę różnych stawek VAT, jaki­mi zostaną opo­datkowane Two­je pro­duk­ty i usłu­gi. W tym celu, w górnym menu pro­gra­mu prze­jdź do zakład­ki Kon­fig­u­rac­ja (1) i wybierz opcję Staw­ki VAT (2). W polu Stawka VAT (3) wpisz wybraną przez siebie wartość i kliknij przy­cisk Dodaj (4).

Wpisy­wana wartość musi być liczbą całkow­itą, z przedzi­ału od 0 do 100. Możesz również zdefin­iować nie­s­tandar­d­owe wartoś­ci, np. ZW, NP itp. Tak zdefin­iowane wartoś­ci będą możli­we do wybra­nia pod­czas dodawa­nia nowych pro­duk­tów. Jeśli Two­ja fir­ma nie jest płat­nikiem VAT, możesz wys­taw­iać rachun­ki w kwotach net­to (Sprawdź: Nie jestem płat­nikiem VAT, czy mogę wys­taw­ić rachunek?).

Table of Contents