Jak ustalić właściwy panel Active.admin?

Każ­da usłu­ga hostin­gowa w nazwa.pl posi­a­da swój nieza­leżny pan­el Active.admin. Aby zwery­fikować, która z posi­adanych przez Ciebie usług (i który pan­el Active.admin) odpowia­da za obsługę pocz­ty elek­tron­icznej w Two­jej dome­nie, wykon­aj poniższe czyn­noś­ci:

 1. Zaloguj się do Pan­elu Klien­ta. W tym celu prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

  Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

  Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

 2. Prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny. Kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj przy nazwie dome­ny i sprawdź aktu­alne przekierowanie.
  • Jeśli dom­e­na jest Przekierowana na usługę w nazwa.plnie jest wybrana dla niej opc­ja Przekierowa­nia na paki­et pocz­towy, to przy logowa­niu do Active.admin podaj iden­ty­fika­tor usłu­gi hostin­gowej widoczny jako Usłu­ga w Twoim Pan­elu Klien­ta lub Usłu­ga w innym Pan­elu Klien­ta (gdy ser­w­er zna­j­du­je się w innym Pan­elu w nazwa.pl niż dom­e­na). Będzie miał on przykład­ową postać server12345.nazwa.pl;

  • W przy­pad­ku gdy dom­e­na jest Przekierowana na usługę w nazwa.pl lub wybra­no jej Parkowanie, lecz poniżej została zaz­nac­zona opc­ja Przekierowanie dome­ny na paki­et pocz­towy, to przy logowa­niu podaj iden­ty­fika­tor paki­etu pocz­towego widoczny jako Przekieruj na mój paki­et pocz­towy lub Przekieruj na paki­et pocz­towy w innym Pan­elu Klien­ta (jeśli zna­j­du­je się on w innym Pan­elu w nazwa.pl niż dom­e­na). Będzie miał on przykład­ową postać server12345.nazwa.pl;

  • Jeżeli dla dome­ny została włąc­zona Ręcz­na kon­fig­u­rac­ja DNS i w wartoś­ci reko­r­du MX podano nazwę ser­w­era pocz­towego, to loginem do pan­elu Active.admin będzie wartość reko­r­du MX. Podana w nim wartość powin­na mieć przykład­ową postać server12345.nazwa.pl;

  • Jeśli dom­e­na została przekierowana na Zewnętrzne ser­w­ery DNS, ale pocz­ta elek­tron­icz­na dla niej jest obsługi­wana w nazwa.pl, sprawdź wartość reko­r­du MX wpisaną u zewnętrznego usłu­go­daw­cy ser­w­erów DNS i użyj jej przy logowa­niu do pan­elu Active.admin. Wartość podana w reko­rdzie MX powin­na mieć przykład­ową postać server12345.nazwa.pl.

Aby zwery­fikować, która z posi­adanych przez Ciebie usług (i który pan­el Active.admin) odpowia­da za obsługę strony inter­ne­towej w Two­jej dome­nie, wykon­aj poniższe czyn­noś­ci:

 1. Zaloguj się do Pan­elu Klien­ta. W tym celu prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

  Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

  Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

 2. Prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­giDome­ny. Kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj, przy nazwie dome­ny, i sprawdź aktu­alne przekierowanie.
  • Gdy dom­e­na jest Przekierowana na usługę w nazwa.pl, to przy logowa­niu do Active.admin podaj iden­ty­fika­tor usłu­gi hostin­gowej widoczny jako Usłu­ga w Twoim Pan­elu Klien­ta lub Usłu­ga w innym Pan­elu Klien­ta (jeśli ser­w­er zna­j­du­je się w innym Pan­elu w nazwa.pl niż dom­e­na). Będzie miał on przykład­ową postać server12345.nazwa.pl

  • Jeżeli dla dome­ny została włąc­zona Ręcz­na kon­fig­u­rac­ja DNS, to za wskazanie ser­w­era obsługu­jącego stronę odpowia­da reko­rd A, w którego wartoś­ci poda­je się jedynie adres IP ser­w­era. Nie będzie wów­czas możli­woś­ci ustal­e­nia nazwy ser­w­era, do którego ten adres IP należy.

  • Jeśli dom­e­na została przekierowana na Zewnętrzne ser­w­ery DNS, ale strona dla niej jest obsługi­wana w nazwa.pl, to za wskazanie ser­w­era obsługu­jącego stronę odpowia­da reko­rd A, w którego wartoś­ci poda­je się jedynie adres IP ser­w­era. Nie będzie wów­czas możli­woś­ci ustal­e­nia nazwy ser­w­era, do którego ten adres IP należy.

Table of Contents