Jak tworzyć kategorie produktów?

Aby rozpocząć korzys­tanie z pro­gra­mu Active.invoice, wpisz w przeglą­darce inter­ne­towej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzu­pełnij dane logowa­nia (2), czyli nazwę użytkown­i­ka i hasło dostępowe, a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

Pro­gram Active.invoice umożli­wia dodawanie kat­e­gorii pro­duk­tów, dzię­ki czemu, w łatwy sposób odna­jdziesz konkret­ną pozy­cję, także pod­czas tworzenia nowej fak­tu­ry. W celu utworzenia kat­e­gorii, z górnego menu pro­gra­mu wybierz zakład­kę Pro­duk­ty (1) i kliknij opcję Kat­e­gorie (2). Wpisz nazwę nowej kat­e­gorii (3) i kliknij przy­cisk Dodaj kat­e­gorię (4), aby została zapisana.

Aby dodać pro­duk­ty do konkret­nej kat­e­gorii, prze­jdź do edy­cji dodanego pro­duk­tu i wybierz dodaną wcześniej kat­e­gorię z listy rozwi­janej. Pro­dukt zostanie automaty­cznie do niej przyp­isany. Możesz również przyp­isać utwor­zoną kat­e­gorię w chwili dodawa­nia nowego pro­duk­tu.

Table of Contents