Jak korzystać z raportów?

Aby rozpocząć korzys­tanie z pro­gra­mu Active.invoice, wpisz w przeglą­darce inter­ne­towej adres https://faktury.nazwa.pl (1), uzu­pełnij dane logowa­nia (2), czyli nazwę użytkown­i­ka i hasło dostępowe, a następ­nie kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

WIĘCEJ INFORMACJI:   Logowanie do Active.invoice

Wszys­tkie wys­taw­ione przez Ciebie fak­tu­ry zapisy­wane są w rapor­tach miesięcznych. Raporty zaw­ier­a­ją najważniejsze infor­ma­c­je z poszczegól­nych fak­tur wys­taw­ionych w danym okre­sie, takie jak kwo­ta net­to, brut­to czy kwo­ta podatku VAT. Każdy raport zaw­iera także pod­sumowanie zbior­cze z sumą wygen­erowanych przepły­wów pieniężnych oraz ori­en­ta­cyjnym podatkiem dodatkowym.

Aby prze­jść do listy raportów, z górnego menu pro­gra­mu wybierz zakład­kę Raporty (1) i kliknij opcję Lista (2). Wybierz z jakiego okre­su raport chcesz wyświ­etlić (3) i kliknij przy­cisk Pokaż (4). Aby zapisać raport jako plik .PDF, kliknij przy­cisk Drukuj (5).

Table of Contents