Dziennik serwera i usług dodatkowych

Statystyki serwera hostingowego w nazwa.pl

Każdy z ser­w­erów hostin­gowych w nazwa.pl posi­a­da swój włas­ny pan­el Active.admin do zarządza­nia usługa­mi. W pan­elu zna­j­du­je się m.in. zakład­ka Statysty­ki, dzię­ki której możesz sprawdz­ić, np. stopień wyko­rzys­ta­nia powierzch­ni dyskowej, obciąże­nie ser­w­era i baz danych, czy skon­fig­urować raporty o kończącej się przestrzeni na kon­cie e‑mail lub też zwery­fikować, jakie błędy powodu­ją prob­le­my w dzi­ała­niu stron.

W celu wyświ­etle­nia intere­su­ją­cych Cię infor­ma­cji, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

Po zal­o­gowa­niu, najedź kur­sorem na zakład­kę Statysty­ki (1) i wybierz z menu odpowied­nią opcję.

Dziennik serwera i usług dodatkowych

Z zakład­ki Statysty­ki wybierz opcję Dzi­en­nik ser­w­era i usług dodatkowych. Opc­ja ta pozwala zwery­fikować admin­is­tra­torowi danego ser­w­era tzw. logi ser­w­era, czyli infor­ma­c­je o, np. ewen­tu­al­nych błę­dach pojaw­ia­ją­cych się na ser­w­erze czy też wywoły­wa­niu skryp­tów zna­j­du­ją­cych się na nim.

Możli­we jest wyświ­etle­nie ostat­nich zapisów w dzi­en­niku, jeśli takie zostały wygen­erowane, lub też pobranie pliku logów z konkret­nego dnia (do 90 dni wstecz). Wybierz właś­ci­wą opcję:

  • Wykaz plików dzi­en­ni­ka do pobra­nia;
  • Ostat­nie zapisy w dzi­en­niku.

Dostęp­ne są następu­jące typy logów dla ser­w­era:

  • Dzi­en­nik dostępu (ang. Access Log);
  • Wykaz błędów (ang. Error Log);
  • Dzi­en­nik dostępu (ang. Access Log) dla usług dodatkowych, jeśli takie zostały uru­chomione.

Po zaz­nacze­niu właś­ci­wej opcji, kliknij przy­cisk Pokaż (1).

Table of Contents