Darmowy certyfikat SSL dla domeny zarejestrowanej w nazwa.pl

 

Dar­mowy cer­ty­fikat SSL jest automaty­cznie gen­erowany dla domen zare­je­strowanych w nazwa.pl i przekierowanych na ser­w­ery DNS Any­cast nazwa.pl. W momen­cie wygen­erowa­nia cer­ty­fikatu SSL zosta­niesz o tym poin­for­mowany w wiado­moś­ci e‑mail. Możesz również sprawdz­ić czy cer­ty­fikat został wygen­erowany po zal­o­gowa­niu do Pan­elu Klien­ta.

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta wejdź na stronę https://nazwa.pl/panel/ (1), następ­nie wpisz swój Login i Hasło (2) i kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Będąc zal­o­gowanym do Pan­elu Klien­ta prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi -> Dome­ny. Następ­nie obok nazwy wybranej dome­ny kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj.

W oknie kon­fig­u­racji kliknij Ustaw­ienia zaawan­sowane. Opc­ja Przyspiesz ład­owanie strony WWW za pomocą aktywacji SSL i HTTP/2 oraz pomarańc­zowy przy­cisk POBIERZ CERTYFIKAT oznacza­ją, że cer­ty­fikat SSL jest dostęp­ny.

W przy­pad­ku, kiedy cer­ty­fikat nie jest jeszcze dostęp­ny, widoczny będzie komu­nikat Trwa gen­erowanie cer­ty­fikatu SSL, który zabez­pieczy Two­je dane, oraz przyspieszy dzi­ałanie strony WWW, a przy­cisk POBIERZ CERTYFIKAT będzie szary. Sta­tus cer­ty­fikatu SSL sprawdź ponown­ie po kilku godz­i­nach.

WAŻNE! Dar­mowy cer­ty­fikat SSL nie jest widoczny na liś­cie cer­ty­fikatów SSL w Pan­elu Klien­ta.

Jak włączyć darmowy certyfikat SSL?

Będąc zal­o­gowanym do Pan­elu Klien­ta prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi -> Dome­ny, kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj przy nazwie dome­ny, a następ­nie kliknij Ustaw­ienia zaawan­sowane (zrzu­ty ekranu powyżej). Jeśli dom­e­na jest przekierowana na usługę w nazwa.pl i dodana w pan­elu Active.admin – dar­mowy cer­ty­fikat SSL został automaty­cznie zain­stalowany i włąc­zony.

Jeśli uprzed­nio wyłączyłeś cer­ty­fikat SSL lub chcesz włączyć go wybier­a­jąc inny Urząd Cer­ty­fikacji, możesz to zro­bić wskazu­jąc Urząd Cer­ty­fikacji i klika­jąc check­box przy opcji Przyspiesz ład­owanie strony WWW za pomocą aktywacji SSL i HTTP/2.

Wprowad­zone zmi­any zatwierdź, klika­jąc przy­cisk ZMIEŃ na dole strony. Masz również możli­wość pobra­nia cer­ty­fikatu, w celu samodziel­nej insta­lacji na ser­w­erze. W przy­pad­ku wyboru innego Urzę­du Cer­ty­fikacji pro­ces gen­erowa­nia cer­ty­fikatu rozpocznie się na nowo. Należy poczekać, aż zostanie on wygen­erowany. W przy­pad­ku Ręcznej kon­fig­u­racji DNS kliknij przy­cisk POBIERZ CERTYFIKAT i w bez­piecznym miejs­cu zapisz plik archi­wum z kluczem cer­ty­fikatu SSL (.crt) i kluczem pry­wat­nym (.key).

Pobrane klucze należy następ­nie wypakować, a następ­nie otworzyć, np. przy pomo­cy pro­gra­mu Notat­nik, a następ­nie zain­stalować na ser­w­erze, na którym zna­j­du­ją się pli­ki strony. Instrukc­ja insta­lacji cer­ty­fikatu SSL na ser­w­erze w nazwa.pl zna­j­du­je się tutaj. W następ­nym kroku zwery­fikuj, czy cer­ty­fikat dzi­ała praw­idłowo.

WAŻNE! Włącze­nie dar­mowego cer­ty­fikatu SSL do dome­ny nie powodu­je, że strona inter­ne­towa będzie domyśl­nie wyświ­et­lać się poprzez pro­tokół https. Dlat­ego włącz wymusze­nie szyfrowa­nia korzys­ta­jąc z odpowied­niej funkcji w usłudze lub stron­ie inter­ne­towej.

WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak rozpoz­nać czy połącze­nie z ser­w­erem jest szyfrowane?
WIĘCEJ INFORMACJI:   Jak wymusić szyfrowanie dla strony inter­ne­towej na ser­w­erze?

Jak wyłączyć darmowy certyfikat SSL?

Będąc zal­o­gowanym w Pan­elu Klien­ta prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi -> Dome­ny i kliknij odnośnik kon­fig­u­ruj przy nazwie dome­ny. Następ­nie kliknij Ustaw­ienia zaawan­sowane, odz­nacz opcję Przyspiesz ład­owanie strony WWW za pomocą aktywacji SSL i HTTP/2 (zrzu­ty ekranu powyżej). Zatwierdź zmi­any kliknię­ciem przy­cisku ZMIEŃ na dole strony.

Cer­ty­fikat SSL jest automaty­cznie wyłączany po przekierowa­niu dome­ny na zewnętrzne ser­w­ery DNS (innego dostaw­cy niż nazwa.pl), wygaśnię­ciu rejes­tracji, blokadzie lub trans­ferze dome­ny do innego rejes­tra­to­ra.

Table of Contents