Certificate Signing Request – CSR

CSR (Cer­tifi­cate Sign­ing Request – proś­ba o pod­pisanie cer­ty­fikatu lub żądanie pod­pisa­nia cer­ty­fikatu) jest for­mą spec­jal­nej, szyfrowanej wiado­moś­ci, przesyłanej do wys­taw­cy w pro­ce­sie ubie­ga­nia się o Cer­ty­fikat SSL. CSR zaw­iera klucz pub­liczny, który służy szyfrowa­niu danych oraz dane orga­ni­za­cji składa­jącej prośbę o wys­taw­ie­nie cer­ty­fikatu, m.in. o nazwie dome­ny, nazwie orga­ni­za­cji, miejs­cowoś­ci, kra­ju. Przy gen­erowa­niu CSR pow­sta­je także klucz pry­wat­ny, służą­cy rozszyfrowa­niu danych. Klucz ten należy zapisać, gdyż jest to jedyny moment, w którym zostanie on udostęp­niony.

Jak wygenerować CSR w Panelu Klienta?

Jeśli zamówiłeś cer­ty­fikat SSL w nazwa.pl masz możli­wość wygen­erowa­nia CSR w Pan­elu Klien­ta. Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta wejdź na stronę https://nazwa.pl/panel/ (1), następ­nie wpisz swój Login i Hasło (2) i kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym, a następ­nie ponown­ie kliknąć na przy­cisk ZALOGUJ SIĘ. Dowiedz się więcej o auto­ryza­cji dwue­tapowej pod­czas logowa­nia do Pan­elu Klien­ta tutaj.

Będąc zal­o­gowanym w Pan­elu Klien­ta prze­jdź do zakład­ki Moje usłu­gi -> Cer­ty­fikaty SSL. następ­nie kliknij numer cer­ty­fikatu i przy­cisk SKONFIGURUJ.

Na kole­jnym ekranie wybierz opcję Generuj CSR w nazwa.pl, a dalej kliknij przy­cisk GENERUJ CSR.

Co wpisać w formularzu generatora CSR?
  • Nazwa firmy — podaj pełną nazwę firmy/instytucji lub imię i nazwisko Abo­nen­ta dome­ny;
  • Jednostka/dział orga­ni­za­cji — podaj nazwę dzi­ału;
  • Mias­to — podaj nazwę miejs­cowoś­ci;
  • Wojew­ództ­wo — z listy rozwi­janej wybierz nazwę wojew­ództ­wa;
  • Kod kra­ju — z listy rozwi­janej wybierz nazwę państ­wa;
  • Adres e‑mail — podaj adres, na który Wys­taw­ca cer­ty­fikatu SSL wyśle wiado­mość z linkiem do wery­fikacji dome­ny. Musi być to jeden z adresów: admin@mojadomena.pl, administrator@mojadomena.pl, hostmaster@mojadomena.pl, postmaster@mojadomena.pl lub webmaster@mojadomena.pl; adres mojadomena.pl zastąp nazwą swo­jej dome­ny;
  • Dłu­gość klucza szyfrowa­nia — wybierz domyśl­ną wartość 384.

Po uzu­pełnie­niu for­mu­la­rza sprawdź poprawność wszys­t­kich danych i kliknij przy­cisk WYGENERUJ CSR.

WAŻNE! W bez­piecznym miejs­cu zapisz klucz pry­wat­ny, wyma­gany do insta­lacji cer­ty­fikatu SSL.

Po wygen­erowa­niu CSR i opłace­niu cer­ty­fikatu SSL kliknij link przesłany na adres e‑mail podany do wery­fikacji dome­ny.

Jeśli nie masz możli­woś­ci utworzenia w dome­nie jed­nego z admin­is­tra­cyjnych adresów e‑mail, możli­we jest sko­rzys­tanie z alter­naty­wnych metod wery­fikacji dome­ny. W tym celu dokończ gen­erowanie CSR, wybier­a­jąc w for­mu­la­rzu domyśl­ny adres admin@mojadomena.pl, zapisz klucz pry­wat­ny, a następ­nie prześlij, na adres kontakt@nazwa.pl, prośbę o zmi­anę metody wery­fikacji dome­ny. Pamię­taj, aby wiado­mość taką przesłać z kon­tak­towego adresu e‑mail podanego w Pan­elu Klien­ta.

Table of Contents