Centrum Logowania

Logowanie do Panelu Klienta

Aby zal­o­gować się do Pan­elu Klien­ta, prze­jdź na stronę https://nazwa.pl/panel (1), wpisz dane logowa­nia (2), czyli login do Pan­elu Klien­ta i hasło, które zostały ustalone w chwili jego reje­strowa­nia, a następ­nie kliknij przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (3).

Po zwery­fikowa­niu poprawnoś­ci loginu i hasła, sys­tem prze­niesie Cię do drugiego eta­pu pro­ce­dury uwierzytel­nienia, w którym otrzy­masz wiado­mość e‑mail lub SMS z kodem jed­no­ra­zowym. Ten kod jed­no­ra­zowy należy wpisać w spec­jal­nym oknie wery­fika­cyjnym (3), a następ­nie kliknąć przy­cisk ZALOGUJ SIĘ (4).

Po udanym logowa­niu do Pan­elu Klien­ta otrzy­masz od nas wiado­mość e‑mail z infor­ma­cją potwierdza­jącą to logowanie.

Centrum logowania

Zakład­ka ta umiejs­cowiona jest w menu Pan­elu Klien­ta, jako dru­ga od dołu, poniżej Zarządza­nia usługa­mi.

Pozwala ona na łatwe, automaty­czne zal­o­gowanie do pan­eli zarządza­nia poszczegól­ny­mi usługa­mi. Stan­dar­d­owo, akty­wne jest pole logowa­nia do pan­elu Active.admin, jeśli w danym Pan­elu Klien­ta zna­j­du­je się dowol­na usłu­ga hostin­gowa lub pocz­towa umożli­wia­ją­ca ten sposób zarządza­nia. Pozostałe pola będą akty­wne, jeśli w Pan­elu Klien­ta zna­j­du­ją się właś­ci­we dla nich usłu­gi:

  • pole Active.WWW – będzie akty­wne, jeśli posi­adasz w Pan­elu Klien­ta usługę Strona WWW;
  • pole Kreator WWW – będzie akty­wne, jeśli posi­adasz w Pan­elu Klien­ta usługę Kreator WWW;
  • pole Active.invoice – będzie akty­wne, jeśli w ramach poprzed­niej wer­sji ser­w­era Host­ing Cloud posi­adasz akty­wną usługę dodatkową Active.invoice;

Aby zal­o­gować się do pan­elu Active.admin poprzez Cen­trum logowa­nia, kliknij przy­cisk PRZEJDŹ.

Jeśli posi­adasz w Pan­elu Klien­ta kil­ka usług, który­mi zarządzać moż­na poprzez pan­el Active.admin, wyświ­et­lona zostanie lista ser­w­erów wraz z ich iden­ty­fika­tora­mi. Kliknij przy­cisk PRZEJDŹ przy właś­ci­wej nazwie usłu­gi.

W nowej zakład­ce, lub nowym oknie, przeglą­dar­ki zostanie otwarta strona https://admin.nazwa.pl/ i nastąpi automaty­czne zal­o­gowanie do pan­elu Active.admin.

Table of Contents