Błędy w działaniu serwera CloudHosting e‑Sklep (błąd 500 i inne)

 

Pod­czas korzys­ta­nia z usłu­gi możli­we jest wys­tąpi­e­nie błędów syg­nal­i­zowanych odpowied­ni­mi komu­nikata­mi.

Część błędów rozwiązać moż­na, zmieni­a­jąc odpowied­nie para­me­try w pan­elu Active.admin ser­w­era. W tym celu, wejdź na stronę https://admin.nazwa.pl/ (1), wpisz iden­ty­fika­tor posi­adanego ser­w­era w polu Nazwa użytkown­i­ka oraz, ustalone przez siebie w Pan­elu Klien­ta, hasło do usłu­gi (2). Po uzu­pełnie­niu danych, kliknij przy­cisk Zaloguj (3).

 1. Błąd 500 x kodem :XX
  • Powo­dem wys­tąpi­enia błę­du może być brak wystar­cza­jącej zarez­er­wowanej powierzch­ni dyskowej, zaloguj się więc do pan­elu Active.admin ser­w­era i zwięk­sz zarez­er­wowaną powierzch­nię (Sprawdź: Zarządzanie powierzch­nią dyskową).

  • Innym powo­dem może być również przekrocze­nie maksy­mal­nej iloś­ci jed­noczes­nych pro­cesów, co związane będzie z brakiem opty­mal­iza­cji skryp­tów zamieszc­zonych na ser­w­erze stron. Skon­tak­tuj się z Dzi­ałem Obsłu­gi Klien­ta nazwa.pl poprzez zgłosze­nie wysłane z kon­tak­towego adresu e‑mail na kontakt@nazwa.pl, opisu­jąc dokład­nie błąd i poda­jąc adres strony, gdyż konieczny może być restart pro­cesów na ser­w­erze. Wykon­aj również opty­mal­iza­cję stron i skryp­tów na ser­w­erze, aby sytu­ac­ja nie powtórzyła się w przyszłoś­ci.

 2. Błąd 500 w pan­elu admin­is­tra­cyjnym strony
  • Powo­dem może być brak wystar­cza­jącej powierzch­ni bazy danych, zaloguj się do pan­elu Active.admin i zwięk­sz powierzch­nię właś­ci­wej bazy danych (Sprawdź: Zarządzanie bazą danych).

  • Zaloguj się do pan­elu Active.admin ser­w­era i w zakład­ce Ustaw­ienia Ustaw­ienia WWW i PHP wyłącz wszys­tkie zabez­pieczenia WAF i zwery­fikuj dzi­ałanie strony po ich wyłącze­niu (Sprawdź: Web Appli­ca­tion Fire­wall).

 3. Błąd 503
  • Zaloguj się do pan­elu Active.admin ser­w­era, prze­jdź do zakład­ki Ustaw­ieniaUstaw­ienia WWW i PHP, w sekcji Ustaw­ienia PHP wyłącz opcję oPcache i zwery­fikuj dzi­ałanie strony.

 4. Błąd 403 dla kat­a­logu głównego / lub kat­a­logu z plika­mi strony
  • Zaloguj się do pan­elu Active.admin ser­w­era, prze­jdź do zakład­ki Ustaw­ieniaZabez­piec­zone kat­a­lo­gi i sprawdź, czy nie ustaw­iono blokady kat­a­logu głównego / lub kat­a­logu zaw­ier­a­jącego pli­ki strony (Sprawdź: Kat­a­lo­gi zabez­piec­zone hasłem).

  • Zaloguj się na kon­tak­towy adres e‑mail, aby sprawdz­ić czy Admin­is­tra­torzy nazwa.pl nie przesłali wiado­moś­ci infor­mu­jącej o zablokowa­niu ser­w­era. W przy­pad­ku otrzy­ma­nia takiej wiado­moś­ci, skon­tak­tuj się zwrot­nie pod adresem kontakt@nazwa.pl, w celu uzyska­nia dokład­niejszych infor­ma­cji o powodzie blokady i sposo­bie jej zdję­cia.

 5. Błąd 404 z adresem URL w komu­nika­cie
  • Sprawdź czy w kat­a­logu, na który kieru­je dom­e­na, zna­j­du­ją się pli­ki o wskazanych w komu­nika­cie nazwach, a także czy zna­j­du­ją się pli­ki star­towe index.html lub index.php.

  • Zaloguj się do pan­elu Active.admin ser­w­era i w zakład­ce Ustaw­ienia Ustaw­ienia WWW i PHP wyłącz wszys­tkie zabez­pieczenia WAF oraz zwery­fikuj dzi­ałanie strony po ich wyłącze­niu (Sprawdź: Web Appli­ca­tion Fire­wall).

 6. Error estab­lish­ing a data­base con­nec­tion
  • Jeśli zostało zmienione hasło do bazy danych, należy zmienić je również w plikach źródłowych strony, gdyż aplikac­ja nie może zal­o­gować się do bazy i pobrać z niej danych koniecznych do wyświ­etle­nia strony.

  • W zależnoś­ci od aplikacji, w której stwor­zono stronę, dane logowa­nia do bazy danych mogą być zapisane w różnych plikach kon­fig­u­ra­cyjnych.

  • Dla strony utwor­zonej w aplikacji Word­Press, plikiem takim będzie wp-config.php, zna­j­du­ją­cy się w głównym kat­a­logu z plika­mi aplikacji.

  • Dla strony utwor­zonej w aplikacji PrestaShop w wer­s­jach 1.6, będzie to plik settings.inc.php, zna­j­du­ją­cy się w pod­kat­a­logu config/.

  • Dla strony utwor­zonej w aplikacji PrestaShop w wer­s­jach 1.7, będzie to plik parameters.php, zna­j­du­ją­cy się w pod­kat­a­logu app/config/.

  • W przy­pad­ku innych aplikacji zewnętrznych, należy kon­tak­tować się z sup­port­em twór­ców konkret­nej z nich, aby uzyskać infor­ma­c­je, jaki plik odpowia­da za połącze­nie z bazą danych.

  • Zaloguj się do swo­jego ser­w­era poprzez klien­ta FTP, prze­jdź do właś­ci­wego kat­a­logu z plika­mi strony i odna­jdź wspom­ni­any wcześniej plik (Sprawdź: Jak wgrać pli­ki na ser­w­er?)

  • Skopi­uj plik na kom­put­er i otwórz za pomocą Notat­ni­ka lub innego pro­gra­mu tek­stowego.

  • Odna­jdź wpisy doty­czące bazy danych, tzn. DB_NAME (nazwa bazy danych), DB_USER (użytkown­ik bazy danych), DB_PASSWORD (hasło do bazy danych) i zwery­fikuj, czy widoczne przy wpisach dane są praw­idłowe; jeśli zmienione zostało hasło do bazy, zmień widoczne w pliku hasło na aktu­alne.

  • Zapisz zmi­any w pliku i skopi­uj go w to samo miejsce na ser­w­erze, nad­pisu­jąc wcześniejszy plik.

  • W razie koniecznoś­ci, zwery­fikuj również infor­ma­c­je widoczne w artykule pod adresem: https://www.wpbeginner.com/wp-tutorials/how-to-fix-the-error-establishing-a-database-connection-in-wordpress/

 7. Inter­nal serv­er error Word­Press
  • Zaloguj się do swo­jego ser­w­era poprzez klien­ta FTP, prze­jdź do właś­ci­wego kat­a­logu z plika­mi strony i odna­jdź plik wp-config.php (Sprawdź: Jak wgrać pli­ki na ser­w­er?).

  • Skopi­uj plik na kom­put­er i otwórz za pomocą Notat­ni­ka lub innego pro­gra­mu tek­stowego lub też otwórz edy­cję pliku z poziomu pro­gra­mu FTP.

  • Odna­jdź wpisy doty­czące bazy danych, tzn. DB_NAME (nazwa bazy danych), DB_USER (użytkown­ik bazy danych), DB_PASSWORD (hasło do bazy danych) i odpisz dane logowa­nia widoczne pomiędzy znaka­mi ’ ‘.

  • Zaloguj się do pan­elu Active.admin ser­w­era, prze­jdź do zakład­ki Bazy danychWykaz baz danych i wykon­aj kopię bez­pieczeńst­wa odpowied­niej bazy z uży­ciem hasła uzyskanego z pliku wp-config.php (Sprawdź: Zarządzanie bazą danych).

  • Zaloguj się do bazy danych pod adresem https://mariadb.nazwa.pl/ z uży­ciem nazwy użytkown­i­ka i hasła pobranych z pliku wp-config.php (Sprawdź: php­MyAd­min).

  • Zmień dane adresów URL, korzys­ta­jąc ze sposobu opisanego w 2 punkcie porad­ni­ka zewnętrznego: https://www.seowordpress.pl/jak-zmienic-adres-strony-na-wordpressie/

  • Powróć do FTP ser­w­era, skopi­uj na kom­put­er plik .htac­cess z kat­a­logu głównego z plika­mi aplikacji i otwórz go za pomocą Notat­ni­ka lub innego pro­gra­mu tek­stowego, lub też otwórz edy­cję pliku z poziomu pro­gra­mu FTP i zwery­fikuj jego poprawność w porów­na­niu ze stan­dar­d­owy­mi plika­mi Word­Pres­sa, zgod­nie z artykułem https://wordpress.org/support/article/htaccess/

 8. Inter­nal serv­er error PrestaShop
  • Zaloguj się do swo­jego ser­w­era poprzez klien­ta FTP, prze­jdź do właś­ci­wego kat­a­logu z plika­mi strony i odna­jdź plik settings.inc.php, zna­j­du­ją­cy się w pod­kat­a­logu config/ (dla PrestaShop w wer­s­jach 1.6) lub parameters.php, zna­j­du­ją­cy się w pod­kat­a­logu app/config/ (dla PrestaShop w wer­s­jach 1.7).

  • Skopi­uj plik na kom­put­er i otwórz za pomocą Notat­ni­ka lub innego pro­gra­mu tek­stowego, lub też otwórz edy­cję pliku z poziomu pro­gra­mu FTP.

  • Odna­jdź wpisy doty­czące bazy danych, tzn. DB_NAME (nazwa bazy danych), DB_USER (użytkown­ik bazy danych), DB_PASSWORD (hasło do bazy danych) i odpisz dane logowa­nia widoczne pomiędzy znaka­mi ’ ‘.

  • Zaloguj się do pan­elu Active.admin ser­w­era, prze­jdź do zakład­ki Bazy danychWykaz baz danych i wykon­aj kopię bez­pieczeńst­wa odpowied­niej bazy z uży­ciem hasła, uzyskanego z właś­ci­wego pliku (Sprawdź: Zarządzanie bazą danych).

  • Zaloguj się do bazy danych pod adresem https://mariadb.nazwa.pl/ z uży­ciem nazwy użytkown­i­ka i hasła, pobranych z właś­ci­wego pliku (Sprawdź: php­MyAd­min).

  • Prze­jdź do tabeli ps*_configuration i 10 pod­strony.

  • W wartoś­ci PS_SHOP_DOMAIN i PS_SHOP_DOMAIN_SSL wpisz adres dome­ny bez http://www i zapisz zmi­any w bazie.

  • W przy­pad­ku aplikacji PrestaShop zain­stalowanej na ser­w­erze e‑Sklep Cloud, zaloguj się do pan­elu Active.admin ser­w­era, prze­jdź do zakład­ki Dome­nyWykaz domen, kliknij w nazwę dome­ny i zwery­fikuj, czy jest ona przekierowana na właś­ci­wą insta­lację e‑Sklepu. Jeśli nie, przekieruj ją i zapisz zmi­anę (Sprawdź: Jak umieś­cić kil­ka stron na jed­nym ser­w­erze).

Table of Contents