Regulamin świadczenia usługi przekierowania IP/URL

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Usługodawcą jest nazwa.pl S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 2, 30-727 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000508122 z kapitałem zakładowym w wysokości 125.300.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych) w całości wpłaconym, REGON: 120805512, NIP: 6751402920 – zwana w dalszej części Regulaminu „nazwa.pl”.
  2. Regulamin oznacza Regulamin świadczenia usługi przekierowania IP/URL.
  3. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot, zlecający nazwa.pl w imieniu własnym lub innego podmiotu rejestrację domeny internetowej.
  4. Klient korzystając z usługi przekierowania IP/URL akceptuje Regulamin.
  5. nazwa.pl zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronach WWW nazwa.pl. W przypadku zmiany Regulaminu świadczenia usługi rejestracji domeny internetowej, Klient będący konsumentem ma prawo do wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od chwili opublikowania nowej wersji Regulaminu na stronach WWW nazwa.pl, na zasadach określonych w pkt. IV. 1 i IV. 2. W przypadku wniesienia sprzeciwu, nazwa.pl ma prawo do:
   1. potraktowania sprzeciwu jako oferty wcześniejszego rozwiązania umowy i przyjęcia jej za zwrotem opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych świadczeń,
   2. odrzucenia oferty i utrzymania usługi na dotychczas obowiązujących zasadach do końca bieżącego okresu abonamentowego usługi.
 2. Zasady udostępniania usługi przekierowania IP/URL.
  1. Usługa przekierowania IP/URL to usługa darmowa świadczona w przypadku zawarcia przez Klienta umowy o rejestrację domeny internetowej w nazwa.pl.
  2. Usługa przekierowania IP/URL aktywowana jest w momencie zarejestrowania domeny, w domenie wynikającej z umowy o rejestrację domeny internetowej w nazwa.pl, pod warunkiem utrzymywania domeny na serwerach DNS nazwa.pl.
  3. Usługa przekierowania IP/URL utrzymywana jest przez okres trwania umowy o rejestrację domeny internetowej w nazwa.pl i utrzymywania nazwy domeny na serwerach DNS nazwa.pl.
  4. W przypadku rozwiązania umowy o rejestrację domeny internetowej w nazwa.pl lub przekierowania domeny na zewnętrzne serwery DNS usługa przekierowania IP/URL zostaje dezaktywowana.
 3. Obowiązek przestrzegania prawa.
  1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.
  2. W przypadku uzyskania przez nazwa.pl informacji o korzystaniu z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, nazwa.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta lub Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
  3. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o korzystaniu z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, nazwa.pl ma prawo także zablokować świadczoną usługę.
 4. Postępowanie reklamacyjne.
  1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi winna zostać przesłana nazwa.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny nazwa.pl i określać:
   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta nazwa.pl,
   2. rodzaj usługi, której dotyczy,
   3. zarzuty Klienta,
   4. okoliczności uzasadniające reklamację,
   5. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  2. nazwa.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją rozpatrzyć lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz nazwa.pl przez podmioty, za które nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności, nazwa.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy.
  1. nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
  2. nazwa.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki bezprawnych działań Klienta lub Abonenta oraz za skutki kroków podjętych w celu likwidacji bezprawnych zachowań Klienta lub Abonenta.
  3. Odpowiedzialność nazwa.pl jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
  4. W przypadku Klientów będących konsumentami, ograniczenia odpowiedzialności określone w pkt. V. 1 i V. 3 nie mają zastosowania.
 6. Postanowienia końcowe.
  1. Do umowy pomiędzy Klientem a nazwa.pl zastosowanie ma prawo polskie. Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
  2. nazwa.pl zastrzega sobie prawo do:
   1. wstawiania formy reklamowej do usługi przekierowania IP/URL,
   2. usunięcia usługi przekierowania IP/URL bez powiadomienia, w przypadku nieprzestrzegania postanowień Regulaminu lub przepisów prawa,
   3. usunięcia usługi przekierowania IP/URL bez podania przyczyny,
   4. okresowego wyłączania usługi przekierowania IP/URL w celach konserwacyjnych,
   5. zaprzestania świadczenia usługi w dowolnym momencie.
  3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a nazwa.pl, dotyczących świadczenia usług przez nazwa.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby nazwa.pl. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami. Miejscem świadczenia usług jest siedziba nazwa.pl.
  4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.11.2010 r.

DrukujZamknij