Regulamin promocji "Kod rabatowy na Twój certyfikat SSL"

 1. Organizator promocji.
  1. Organizatorem akcji promocyjnej „Kod rabatowy na Twój certyfikat SSL" jest firma NetArt Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków - spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000317766, z kapitałem zakładowym w wysokości 125.000.000 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów złotych) w całości wpłaconym, REGON: 120805512, NIP: 6751402920, zwana dalej NetArt.
 2. Prawne uregulowania promocji.
  1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej NetArt.
  2. Udział w promocji jest dobrowolny.
  3. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.
 3. Czas trwania promocji.
  1. 1. Promocja dotyczy certyfikatów SSL wymienionych w pkt IV.1, zamówionych za pośrednictwem strony internetowej NetArt w okresie od dnia 25.06.2013 r. do 30.07.2013 r.
  2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zamówienia certyfikatu SSL za pośrednictwem strony internetowej NetArt.
 4. Zasady promocji.
  1. Promocja dotyczy certyfikatów: nazwaSSL, nazwaSSL Wildcard, Certum Premium EV zamówionych w okresie trwania promocji na pierwszy roczny okres abonamentowy przy użyciu kodu rabatowego przeznaczonego dla tej promocji.
  2. 2. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu dla usługi, o której mowa w punkcie IV.1, lub innej korzyści, na następujących warunkach:
   Nazwa usługi Warunki promocji
   nazwaSSL Obniżenie ceny usługi do kwoty 19,90 zł netto
   nazwaSSL Wildcard Obniżenie ceny usługi do kwoty 199 zł netto
   Certum Premium EV Obniżenie ceny usługi do kwoty 699 zł netto
  3. Uczestnikiem promocji może być każdy Klient NetArt, posiadający konto w Panelu Klienta NetArt, który w okresie trwania promocji dokona zamówienia usługi i posłuży się przy tym kodem rabatowym.
  4. Wybór usługi w promocji dokonywany jest w procesie zamówienia usługi.
  5. Przedłużenie ważności usługi odbywa się na warunkach obowiązujących w momencie jej odnowienia.
  6. Klient przyjmuje do wiadomości, iż NetArt jest uprawniony do dokonania weryfikacji danych Klienta w sposób określony w Rozdziale III Regulaminu korzystania z Panelu Klienta w NetArt.
  7. Szczegółowe zasady i sposób korzystania przez Klienta z usług zamówionych w trakcie trwania promocji określają regulaminy świadczenia tych usług oraz Regulamin korzystania z Panelu Klienta NetArt, które są opublikowane na stronie internetowej NetArt. Klient przyjmuje do wiadomości, iż naruszenie zasad określonych w wyżej wymienionych regulaminach oznacza naruszenie niniejszego Regulaminu.
  8. W przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu promocji, a w szczególności postanowień punktu IV.7 będzie on zobowiązany do dokonania na rzecz NetArt wpłaty, tytułem odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Klienta, której wysokość będzie stanowiła równowartość różnicy ceny standardowej netto usługi, obowiązującej w dniu rozpoczęcia promocji i zapłaconej przez Klienta ceny netto usługi przy wykorzystaniu kodu rabatowego.
  9. Regulaminy promocji obowiązujące u Organizatora promocji mogą wyłączać możliwość łączenia promocji „Kod rabatowy na Twój certyfikat SSL” z innymi promocjami.
  10. Klient nie jest uprawniony do dalszego udostępniania przydzielonego kodu rabatowego. NetArt zastrzega sobie prawo do zablokowania usług zamówionych przez osoby trzecie przy wykorzystaniu kodu rabatowego przydzielonego Klientowi a ponadto do anulowania kodu rabatowego w przypadku jego udostępnienia osobom trzecim.
  11. Klient może zamówić jedną usługę wskazaną w pkt IV.1 przy użyciu jednego kodu rabatowego. Ilość kodów rabatowych użytych w jednym Panelu Klienta NetArt wynosi jeden.
 5. Pozostałe
  1. Do umów pomiędzy Klientem a NetArt zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a NetArt, dotyczących świadczenia usług przez NetArt, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby NetArt. Powyższe wskazanie właściwości sądu nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami. Miejscem świadczenia usługi jest siedziba NetArt.
  2. 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.06.2013 r.

Drukuj Zamknij