Twój koszyk
 • Informacje o Administratorze

  Administratorem Państwa danych osobowych jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków (dalej: „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@nazwa.pl.

  Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można nawiązać za pośrednictwem adresu e-mail: iod@nazwa.pl.
 • Cele przetwarzania i podstawy przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu budowania relacji biznesowych oraz prowadzenia działalności marketingowej przez Administratora. W takiej sytuacji podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

  Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

  Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną, lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, wówczas podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy, Państwa dane będą przetwarzane również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).
 • Źródło danych osobowych oraz kategorie danych osobowych

  Państwa dane zostały pozyskane od podmiotu trzeciego tj. Bisnode Polska sp. z o.o. (Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa) w związku z zawarciem umowy z Administratorem. W zależności od zakresu Państwa danych udostępnionych przez Kontrahenta, Administrator może przetwarzać wszystkie lub niektóre z następujących danych: imię i nazwisko, firma, ulica, miejscowość, nr domu, kod pocztowy, poczta, województwo, kraj, przedmiot działalności, numer NIP.
 • Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  • Operatorzy płatności internetowych,
  • Operatorzy Rejestru domen internetowych, tj. EURid (asbl, Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Bruksela, Belgia), NASK (ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa),
  • Afilias Limited z siedzibą w Dublinie, Office 110, 52 Broomhill Road, Tallaght, Irlandia,
  • Whois Data Protection Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków,
  • NCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków
  • Expert Sender sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Al. Zwycięstwa 96 /98, 81-451 Gdynia
  • Thulium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, oś. Złotej Jesieni 7, 31-827 Kraków
  • Quality Unit, s.r.o., z siedzibą w Bratysławie, Tomanova 80/C SK-83107 Bratysława, Słowacja, IČO: 35 908 301,
  • INBS Konrad Keck, ul. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
  • ComVision sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 101/6
  Odbiorcami Państwa danych osobowych w Stanach Zjednoczonych mogą być następujące podmioty:
  • LiveChat Inc., One International Place Suite 1400 Boston, MA 02110-2619 United States of America,
  • Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Los Angeles, 12025 Waterfront Drive, Suite 300, CA 90094-2536, USA,
  • Verisign, Inc., Reston, 12061 Bluemont Way, VA 20190, USA,
  • Public Interest Registry, Reston, 1775 Wiehle Avenue, Suite 100, VA 20190, USA,
  • NeuStar, Inc., Sterling, Loudoun Tech Center, 46000 Center Oak Plaza, VA 20166, USA,
  • Iron Mountain Intellectual Property Management Inc., San Diego, 9210 Sky Park Court, Suite 220, CA 92123, USA.
 • Informujemy Państwa, że Komisja Europejska nie wyraziła opinii co do odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych reprezentowanego przez Stany Zjednoczone, jednakże informujemy jednocześnie, że wymienione powyżej podmioty, tj. LiveChat Inc. oraz Iron Mountain Intellectual Property Management Inc oraz NeuStar Inc. są członkami Privacy Shield Framework. Więcej na temat Privacy Shield Framework mogą Państwo dowiedzieć się na stronie: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview.
 • Okres przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest budowanie relacji biznesowych i prowadzenie marketingu. Jeżeli nawiążemy z Państwem stosunek prawny, wówczas Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub usług przez nazwa.pl sp. z o.o. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim następuje wyłącznie w celu realizacji przez nazwa.pl sp. z o.o. obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa np. dla celów księgowych.
 • Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych oraz prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych jeżeli są one nieprawidłowe, w tym również przysługuje Państwu prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  Mają Państwo prawo do żądania niezwłocznego usunięcia Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych została cofnięta (jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda);
  • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na realizowanym przez nas lub przez stronę trzecią prawnie uzasadnionym interesie, chyba że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach gdy:

  • kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem (np. nie została udzielona zgoda w przypadku kiedy była niezbędna), a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do wymienionych powyżej celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • został wniesiony sprzeciw (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO) wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.


  Mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, które otrzymaliśmy, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  Mogą Państwo żądać od nas, aby Państwa dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 • Brak profilowania

  Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych.
 • Prawo do wniesienia skargi

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.