Firma hostingowa roku

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest nazwa.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 57.600.000,00 zł, nr tel.: 801 33 22 33, e-mail: kontakt@nazwa.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: iod@nazwa.pl.

Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail będą przetwarzane w celu przeprowadzenia za pomocą ankiety badania marketingowego, aby w oparciu o wyniki próby estymować ich wynik na ogół Klientów.

Informujemy, że:

  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia za pomocą ankiety badania marketingowego, a następnie będą przechowywane u nas przez okres potrzeby do opracowania wyników, a następnie usunięte.
  3. Odbiorcą Twoich danych osobowych potrzebnych do wykonania badania marketingowego za pomocą ankiety i ich statystycznego opracowania jest CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Syrokomli 10, 30-102 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000049466, o numerach NIP 677-21-33-431, regon 357126730.
  4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej lub innego kraju będącego członkiem Unii Europejskiej.
  5. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w innym celu, niż w tym, w którym dane te zostały zebrane.
  6. Twoje dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu, tj. nie zostaną wykorzystane do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
  7. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie skutkować niemożnością wypełnienia ankiety.
  8. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  10. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie badań marketingowych, aby w oparciu o wyniki próby estymować ich wynik na ogół Klientów.

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: iod@nazwa.pl
Lider rynku