Koszyk

domeny

Cesje domen

Jak dokonać cesji domeny na wniosek pisemny?


W celu zgłoszenia cesji domeny na wniosek pisemny zaloguj się do Panelu Klienta, wejdź do sekcji [Twoje usługi], a następnie w zakładkę [Domeny]. Na liście domen zaznacz domenę, dla której chcesz zgłosić cesję (można zaznaczyć dowolną liczbę domen), a następnie wybierz przycisk [Zgłoś cesję]. W kolejnym kroku pojawi się formularz, w którym należy wprowadzić dane nowego Abonenta lub wybrać opcję „zdefiniowany Abonent” i wybrać istniejącego Abonenta z listy (wszystkie pola w formularzu zostaną uzupełnione automatycznie). Aby przejść do kolejnego kroku wybierz przycisk [Dalej].

Na następnej stronie możesz wybrać typ wniosku o zmianę Abonenta. Zaznacz opcję "pisemny" i kliknij przycisk [Zatwierdź]. Po zatwierdzeniu formularza pojawi się komunikat potwierdzający zgłoszenie cesji, a pod nim przycisk [Lista cesji]. Po kliknięciu w przycisk [Lista cesji] przejdziesz do listy cesji i na górze listy zobaczysz zgłoszony wniosek. Klikając w numer cesji, możesz przejść do szczegółów wniosku i pobrać dokumenty (wnioski dla obecnego i nowego Abonenta) w formacie .pdf. Wnioski powinny zostać wydrukowane i podpisane (w przypadku firm podpisane przez osobę reprezentującą i dodatkowo podbite pieczątką firmową), a następnie przesłane na adres korespondencyjny nazwa.pl lub dostarczone osobiście do Działu Obsługi Klienta wraz z odpowiednimi dokumentami.

Dokumenty dla Abonenta, który jest osobą fizyczną:

  • Kserokopia dowodu osobistego z widoczną stroną zawierającą nazwisko, numer PESEL, serię i nr dokumentu oraz adres zameldowania. Na kopii dowodu osobistego należy zamazać (np. czarnym flamastrem) następujące dane: wizerunek (zdjęcie), nazwisko rodowe, imiona rodziców, miejsce urodzenia, kolor oczu oraz wzrost. Jeśli Abonentem jest osoba fizyczna nieposiadająca polskiego obywatelstwa do wniosku powinna zostać dołączona kserokopia dokumentu tożsamości właściwego dla danego kraju (którego obywatelstwo posiada Abonent) lub kserokopia paszportu
  • Dla osoby fizycznej posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. małoletniej) do kserokopii dokumentów potwierdzających tożsamość należy dołączyć wypełnione "Oświadczenie przedstawiciela ustawowego" (generowane automatycznie wraz z wnioskiem).

Dokumenty Abonenta mającego status prawny "firma":

  • Aktualne dokumenty rejestrowe firmy.
  • Firmy z zagranicy oprócz kserokopii dokumentów rejestrowych właściwych dla danego kraju, powinny załączyć do wniosku przysięgłe tłumaczenie na język polski dokumentów rejestrowych lub Apostil.


Uwaga! Jeżeli dokumenty będą niekompletne, na kontaktowy adres e-mail podany w Panelu Klienta zostanie przesłana odpowiednia informacja. Brakujące dokumenty lub ewentualne błędy można skorygować w ramach terminu ważności wniosku (30 dni). Po dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów w terminie zmiana Abonenta zostaje wykonana.
« poprzednie Kategoria następne »
Jak dokonać cesji domeny na wniosek elektroniczny? domeny Jak dokonać zmiany danych abonenta domeny?